Tehtäväkuvaus/Virantäyttöseloste

11.5.2007
 >

Professorin virkasuhde:

Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalousmaiden professorin virka

 

1. Viran tausta ja tavoite

Toimintaympäristö

 

Lisääntyvä kansainvälistyminen on yksi Metlan strategisista tavoitteista. Metsätalouden ja metsäteollisuuden kansainvälistymisen myötä metsäsektorin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Suomen rajojen ulkopuolella heijastuvat metsätalouteen Suomessa ja suomalaisiin metsäklusterin toimijoihin. Venäjän vaikutus Suomen metsätalouteen on ollut merkittävä ja jatkuu merkittävänä puuhuollossa, investoinneissa, kilpailijana, ja kasvavana markkina-alueena. Euroopan ja EU:n integraatio ja siirtymätalousmaiden siirtymisprosessi kohti täyttä integraatiota on suurimmaksi osaksi taloudellinen ja jatkuu useita vuosikymmeniä. Myös tämä prosessi vaikuttaa Suomen metsäsektoriin mm. kilpailun, puuhuollon, investointien ja tuotteiden ja osaamisen markkinoiden kautta.

 

Entisten sosialististen maiden siirtyminen suunnitelmataloudesta markkinatalouteen on ollut merkittävä muutosprosessi Euroopassa 1990-luvulta alkaen. Siirtyminen on kuitenkin osoittautunut hitaaksi ja ongelmalliseksi, eikä sen metsäsektoriin liittyviä toteuttamisen välineitä kuten metsänomistusrakenteen ja yritystoiminnan merkitystä, metsälakien ja säädösten uudistamista tai metsäverotusjärjestelmien tehokkuutta ohjauskeinoina tunneta riittävästi.

 

Muutosprosessi entisten suunnitelmatalouksien ja tavoiteltujen markkinatalouksien välillä siirtymätalousmaissa tunnetaan kaikkiaan puutteellisesti. Yhtenäisen, ylhäältä johdetun suunnittelun on katsottu johtavan tehokkaaseen, tasaisesti jakautuvaan tuotantoon ja tulosten oikeudenmukaiseen jakoon. Suunnitelmatalous ei ole kuitenkaan motivoinut yrittämistä, eikä markkinoita ole saatu kilpaileviksi. Uusliberalistinen talousteoria puolestaan korostaa markkinataloutta, jossa kansalaisten, yritysten ja markkinoiden vapautta halutaan lisätä ja julkista valtaa ja normiohjausta vähentää.

 

Aiempi toiminta

 

Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virka perustettiin vuonna 2001 Metlan Joensuun tutkimuskeskukseen yhteisvirkana Joensuun yliopiston kanssa. Tehtävä täytettiin viiden vuoden määräajaksi 1.10.2002 alkaen. Syksyllä 2007 viiden vuoden virkajakso umpeutuu.

 

Tehtävän toiminta-aikana on luotu kolmen pysyvän tutkijatehtävän ja usean määräaikaisen tutkijan muodostama tutkijaryhmä. Lisäksi professori on hoitanut Joensuun yliopiston Venäjän metsätalouden opetustehtävää 20 % työaikapanoksella. Päättyneitä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkeita on ollut kuusi (6) ja käynnissä olevia hankkeita on kymmenen (10).

 

Tutkimushankkeiden teemat ovat tähän mennessä liittyneet vertailevaan metsäpolitiikkaan, metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja –hankintaan, raakapuun ja sahatavaran markkinoihin, metsäteollisuuden investointeihin, metsätalouden paikallis- ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin, puun laatuun ja metsäenergiaan. Kehityshankkeissa on edistetty yritys- ja elinkeinotoiminnan rajan ylittävää yhteistyötä, kestävää metsätaloutta, osaamisen siirtoa ja tuotettu koulutusmateriaalia. Lisäksi on kehitetty ja ylläpidetty tietopalvelua, jonka Venäjän metsätaloutta käsittelevään osaan on ollut keskimäärin 150 käyntiä/päivä.

 

Hankkeiden rahoittajina ovat olleet Metlan lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia, Tekes, Interreg/Tacis/Naapuruusohjelma, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus sekä useat yritykset. Referoituja julkaisuja on julkaistu 11 ja muita julkaisuja 46. Julkaisuja on tehty eri kielillä ja julkaistu eri maissa monenlaisilla foorumeilla. Tutkimustuloksista on kerrottu myös lukuisissa seminaareissa ja konferensseissa ja edellä mainitussa tietopalvelussa. Useissa hankkeissa on ohjausryhmä, jossa on edustettuna rahoittajien lisäksi tutkimustiedon käyttäjiä/hyödyntäjiä (käytännön edustajia).

 

Kansainvälisen metsätalouden myös metsätalouden tutkimuspainoalaan perustuen on solmittu myös useita tutkimusyhteistyösopimuksia Venäjän tutkimuslaitosten ja metsäopetusta antavien yliopistojen kanssa. Professorin tehtävänä on ollut koordinoida näiden sopimusten toimeenpanoa Metlan sisällä.

 

Viran jatkamissuunnitelmat

 

Toiminta viran tehtäväalueella on ollut sekä Metlan että Joensuun yliopiston kannalta erittäin tuloksellista. Viran uudelleen täyttäminen on katsottu perustelluksi, ja samalla tehtäväkuvan tarkistus on tehty Metlan uudistetun strategian sekä Joensuun yliopiston tavoitteiden mukaisesti.

 

Joensuun yliopisto on käsitellyt professorin viran täyttöä ja tehtäväkuvaa metsätieteellisen tiedekunnan kokouksessa 7.2.2007, ja on sitoutunut alla olevan määrittelyn mukaan osallistumaan professorin viran kuluihin 20 % osuudella ajanjaksolla 1.10.2007–30.9.2014. Samalla yliopisto on pitänyt kutsumenettelyä tarkoituksenmukaisena professorin virkaa täytettäessä.

 

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on tehnyt kokouksessaan 24.4.2007 päätöksen viran jatkamisesta. Samalla viran kohdealue on täsmennetty, myöhemmin myös Joensuun yliopiston kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta koskemaan kansainvälistä metsätaloutta, erityisesti Venäjällä ja itäisen Euroopan siirtymätalousmaissa.

 

2. Viran määrittely

Viran tehtäväala

 

Professorin virka kohdistuu vertailevaan metsäpolitiikkaan siirtymä- ja markkinatalouksien välillä sekä eri siirtymätalouksien kesken ja edellyttää monitieteistä lähestymistapaa. Tutkimusalueena on Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalouksien kestävän metsätalouden tutkimus (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus), ja siirtymätalousmaiden metsätalouden muutoksien vaikutusten analysointi erityisesti Suomen metsätalouden näkökulmasta.

 

Virkaan liittyy Venäjän metsätalouden opetuksen hoitaminen Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa.

 

Tutkimustoiminnan suuntaus

Siirtymätalousmaiden metsätalouden tutkimuksen tavoitteena on toimia ensisijaisesti tiedontuottajana ja -välittäjänä Venäjän sekä itäisen Euroopan maiden metsätaloudesta Suomessa. Tätä silmälläpitäen tutkimus kohdistuu metsätalouden ja metsäsektorin muutoksiin näissä maissa. Muutoksia tarkastellaan erityisesti Suomen metsäsektorin näkökulmasta. Tiedonvälityksessä keskeinen väline on Metlan Joensuun yksikössä ylläpidettävä po. maiden metsätietopalvelu (www.idanmetsatieto.info).

 

Tutkimusteemat ovat poikkitieteellisiä, ja vaativat eri alojen asiantuntemusta. Verkottumisen avulla hankkeisiin kiinnitetään asiantuntijoita Metlan eri painoaloilta ja eri yksiköistä, myös Metlan ulkopuolelta niin kotimaasta kuin tutkimuksen kohteena olevista maista. Tutkimushankkeiden lisäksi toteutetaan myös tutkimustietoon perustuvia kehityshankkeita.

 

3. Viran merkitys Metlalle, liittyminen tutkimusstrategiaan ja muihin tutkimuspainoaloihin

 

Tutkimus ja kehitystoiminnan tulokset tukevat Metlan yhteiskunnallista vaikuttavuutta monipuolisesti toimivana metsäsektorin tietopalvelijana, joka toimii asiakaslähtöisesti, laaja-alaisesti ja verkottuneesti. Toiminta ja tulokset tukevat myös Sitran laatimassa Venäjä-taloustrategiassa (perustuu kolmenkymmenen Venäjä-osaajan, jotka edustavat laajasti elinkeino- ja tutkimustoimintaa)(1 mainittuja tutkimustoimintaa koskevia toimenpide-ehdotuksia, joiden mukaan talouden soveltavaa Venäjä-tutkimusta kohdennetaan palvelemaan nykyistä paremmin suomalaisen elinkeinoelämän tarpeita ja yrittäjyyttä, ja että yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille tulisi olla tarjolla liike-elämää palvelevaa informaatiota Venäjän taloudesta ja maan liiketoimintaympäristöstä. Vastaavanlaisia tarpeita on myös EU:n uusien ja tulevien jäsenmaiden osalta.

 

Virka sijoittuu Joensuun toimintayksikköön, mutta verkottuu myös muihin Metlan yksiköihin ja niissä toimiviin ko. valtiota koskeviin hankkeisiin ja teemoihin. Joensuussa on vuorostaan tälle tieteenalalle monipuolinen muu kotimainen ja kansainvälinen toimintaympäristö ja laaja verkosto. Kansainvälisen metsätalouden tutkimus liittyy kiinteästi kaikkiin Joensuun tutkimuspainoaloihin, ts. metsäsuunnittelun, metsänhoidon ja sen ympäristövaikutuksien, puutieteen, metsäteknologian ja yrityksen taloustieteen tutkimuksiin. Yhteishanketeemoja ovat mm. pohjoismaisen metsänkasvatusketjun ja energiapuun korjuun selvitykset Venäjällä ja muissa siirtymätalousmaissa, Venäjällä kasvavan männyn laadun vertailu suomalaiseen mäntyyn, puurakentamisen tutkimus ja puurakentamisen mahdollisuudet Venäjällä, sekä metsätalouden ja puunjalostuksen kerrannaisvaikutukset. Lisäksi Joensuun yksikössä on metsätalouden kansainvälisten kysymysten ja tutkimuksen (MCPFE, EU:n metsästrategia, UNECE/FAO) muuta osaamista, joka kytkeytyy myös kansainvälisen metsätalouden professorin vetämiin tutkimusteemoihin.

 

Joensuuhun on kokonaisuudessaan muodostunut runsaasti erityisosaamista Venäjän ja muiden siirtymätalousmaiden metsätaloudesta. Metsätieteellisellä tiedekunnalla on yli 20 vuoden kokemus yhteistyöstä Karjalan Tasavallan ja Leningradin alueen vastaavien laitosten ja käytännön toimijoiden kanssa. Metlan Joensuun yksikkö on osallistunut tähän yhteistyöhön osaamisalueidensa puitteissa. Yliopiston muiden tiedekuntien asiantuntemus mahdollistaa lisäksi metsähankkeiden kokonaisvaltaisen tarkastelun mm. sosiaalisten, kulttuurillisten ja yhteiskuntatieteellisten näkökulmien perusteella. Lisäksi Euroopan metsäinstituutti toimii monella aihealueella yhteistyössä Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimus- ja yliopistolaitosten kanssa. Kokonaisuutta täydentää Joensuun yliopiston yhteistyö Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa (jossa on myös Venäjän asioihin suuntautunut professorin virka, teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot, erityisesti siirtymätalouksia koskien) sekä käytännön yhteistyö muiden Itä-Suomessa toimivien opetus- ja tiedonsiirto-organisaatioiden kanssa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Joensuun Tiedepuisto, Josek Oy).

 

4. Viran määrittely

 

Viran nimi ja ala

Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalouksien professorin virka

 

Virkasuhde

Määräaikainen virkasuhde, täytetään ajalle 1.10.2007–30.9.2014.

 

Rahoitus

Metsäntutkimuslaitoksen osuus palkkamenoista 80 %. Joensuun yliopiston osuus palkkamenoista 20 %.

 

Sijoituspaikka

Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö

 

Palkkausluokka

Palkka määräytyy Metlan PAJ-2005 palkkausjärjestelmän perusteella. Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso13-14) sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta palkanosasta. Palkkaus on suoriutumisesta ja henkilön pätevyydestä riippuen 4300–5600 euroa/kk.

 

Viran täyttömenettely ja nimitys

Virka täytetään Metsäntutkimuslaitoksessa sovellettavien menettelysääntöjen mukaisesti. Nimitysvaiheessa ennen Metlan johtokunnan päätöstä kuullaan Joensuun yliopiston näkemys hakijoista ja ehdollepanosta.

 

5. Kelpoisuusvaatimukset

 

Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (762/2005) 9 § mukaan professorilta vaaditaan tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Korkeakoulun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 2 §:n mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Korkeakoulun professorin viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty kelpoisuusasetuksen 2 §:ssä. Niiden mukaan professorilta vaaditaan:

  1. tieteellinen pätevyys, jota arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot;
  2. opetustaito, jota arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky;

Virkasuhteen menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkimus- ja opetustaitojen lisäksi hyvää verkottumis- ja organisointikykyä sekä tiedolliset ja käytännölliset valmiudet saavuttaa viranhoidolle asetetut tavoitteet.

 

Professorin kielitaitovaatimuksiin sovelletaan Metlassa lakia julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).

 

6. Virkasuhteen hakeminen

 

Virkasuhdetta on haettava kirjallisesti. Hakemus osoitetaan Metsäntutkimuslaitokselle. Tiedot hakuajan päättymisestä ja paikasta, johon hakemus jätetään, ilmenevät viran hakuilmoituksessa.

 

Hakemukseen liitetään neljänä, samansisältöisenä englanninkielisenä kopiona:

 

1. Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu

 

2. Lyhyt curriculum vitae liitteen 1. ohjeiden mukaisesti

 

3. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;

(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,

(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;

(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssi­julkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;

(5) tieteelliset monografiat;

(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssi­julkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

4. Lyhyt selostus (max 2 sivua) täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista

 

5. Lyhyt selostus aiotusta toiminnasta tutkimus- ja opetusalalla.

 

6. Enintään 20 julkaisua ja/tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta ryhmiteltynä kohdan 3) mukaisesti.

 

7. Keskeiset säädökset

 

Metla

  • Laki Metsäntutkimuslaitoksesta (1114/1999)
  • Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (1140/1999) muuttamisesta (762/2005)
  • Ohje professorin virkojen täyttöprosessista Metsäntutkimuslaitoksessa, TES1347, 6.4.2001.
  • Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestys 1.5.2006

Säädökset www-sivulla: http://www.metla.fi/metla/

 

Lisätietoja

Tätä virantäyttöä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Metlaan seuraavasti:

 

Tutkimusjohtaja Leena Paavilainen

Metsäntutkimuslaitos

Unioninkatu 40 A

00170 HELSINKI

Puh. 010 211 2020

E-mail: leena.paavilainen @ metla.fi

 

Johtaja Jari Parviainen

Metsäntutkimuslaitos

Joensuun toimintayksikkö

PL 68

80101 JOENSUU

Puh. 010 211 3010

E-mail: jari.parviainen @ metla.fi

 

LIITE 1

 

 

1) Sitra 2005. Kaupasta kumppanuuteen. Suomen Venäjä-talousstrategia. Ollus S-E. ja Torvalds N (toim.). Sitran raportteja 55. 66 s.

 

 
   Päivitetty:   11.06.2007 / REsk Metla : Tutkimus : Professorit : Täyttöprosessit   Palaute Metlan etusivulle
. .