HELSINGIN YLIOPISTO
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

VIRANTÄYTTÖSELOSTE

>

Yksityismetsätalouden professorin virka (A28-A30, vakanssinumero 10642)

1. Viran alaa, sen täsmentämistä ja viran tehtäväpiiriä sekä viran sijoittamista koskevat tiedot

Viran nimi ja ala

Helsingin yliopiston metsätalouden apulaisprofessorin virka, joka oli perustettu asetuksella 7.8.1906/36, muutettiin yksityismetsätalouden apulaisprofessorin viraksi asetuksella A 147/86, (muut. A 656/86, A 496/90). Apulaisprofessorin viran nimike on muutettu rehtorin päätöksellä 93/98 (18.6.1998) professorin nimikkeeksi 1.8.1998 lukien. Virka muutettiin rehtorin päätöksellä 148/2003 (15.9.2003) yksityismetsätalouden professorin viraksi (A28-A30).

Virka täytetään yhteisrahoitteisena Metsäntutkimuslaitoksen kanssa viiden vuoden määräajaksi.

Alan täsmennys

Yksityismetsätalouden professorin viran alan täsmennyksenä on yksityismetsätalouteen sovellettu yhteiskunta- ja taloustiede.

Viran tehtäväpiiri

Viran tehtävät on määritelty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (KelpA 309/93, 20 §). Lisäksi professorin tehtäviin kuuluu yksityismetsätalouden opetuksen ja tutkimuksen koordinointi.

Viran sijainti

Yksityismetsätalouden professorin virka sijaitsee metsäekonomian laitoksessa. Nyt haettavana olevan viran lisäksi laitoksessa on seuraavat professorin virat:

 • Kansantaloudellisen metsäekonomian professorin virka, jonka alan täsmennys on "metsä- ja puutalouden kansantaloudelliset, metsäpoliittiset ja sosiologiset perusteet".
 • Liiketaloudellisen metsäekonomian professorin virka, jonka alan täsmennys on "metsä- ja puutalouteen sovellettu yrityksen taloustiede".
 • Puumarkkinatieteen professorin virka, jonka alan täsmennys on "markkinointi metsä- ja puutaloudessa".
 • Puumarkkinatieteen professorin virka jonka alan täsmennys on "metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun markkinat ja markkinoinnin perusteet".

2. Viran kelpoisuusvaatimukset

Ko. professorin virkaan nimitettävältä vaaditaan tieteellinen pätevyys ja opetustaito (KelpA 2 § 1 mom.). Hakijoilta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, mutta se voidaan ottaa huomioon virkaa täytettäessä.

Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot (KelpA 2 § 2 mom.).

Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky (KelpA 2 § 4 mom.).

Yliopistolain (645/97) 17 §:n ja korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 15 § 1 momentin mukaan virkaan vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 § 1 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/87) säädetyllä tavalla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen kielen tai on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Riittävä suomen kielen taito voidaan osoittaa myös yliopiston tutkija-lautakunnan todistuksella tai kanslerin 6.10.1992 vahvistamassa johtosäännössä määrätyllä muulla tavalla.
Kyky ymmärtää ruotsin kieltä osoitetaan edellä mainitussa asetuksessa (442/87) säädetyllä tavalla tai edellä mainitussa johtosäännössä määrätyllä muulla tavalla.
Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan kelpoisuusasetuksen 18 §:n mukaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

 

3. Viran hakemista ja hakemukseen liitettävää aineistoa koskevat säännökset, päätökset ja ohjeet

Virka julistetaan haettavaksi erillisellä hakukuulutuksella. Hakuaika on 30 päivää. Päättymisajankohta ilmoitetaan hakukuulutuksessa. Virkaa on haettava kirjallisesti. Virka julistetaan haettavaksi pohjoismaisena hakuna.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle osoitetut hakemukset liitteineen (ao. kohdat 1-6) toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto. Hakemusten on oltava perillä yliopiston kirjaamossa määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Hakemukseen on liitettävä (VirkamiesA 8 § ja VtA 7 §)

 1. nimikirjanote tai sitä vastaava selvitys;
 2. englanninkielinen curriculum vitae;
 3. vapaamuotoinen enintään kahden sivun mittainen englanninkielinen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta ja toimintasuunnitelmasta;
 4. englanninkielinen lyhyt selostus niistä ansioista sekä mahdollisesta materiaalista, joilla hakijan mielestä on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa;
 5. numeroitu julkaisuluettelo, jossa tieteelliset julkaisut tulee ryhmitellä seuraavasti:
  a) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö
  b) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö
  c) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö
  d) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö
  e) tieteelliset monografiat
  f) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.
  Lisäksi voidaan omana ryhmänään luetella muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym.
  Hakijoiden tulee varautua siihen, että he tiedekunnan eri pyynnöstä toimittavat tiedekunnan käyttöön minkä tahansa tässä julkaisuluettelossa mainituista julkaisuistansa.
 6. Enintään 20 julkaisua ja/tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta, joiden julkaisemisen käsittelyvaihe hakuajan päättymishetkellä on ilmoitettava. Näistä tulee toimittaa myös erillinen numeroitu luettelo. Ns. artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa on yksi julkaisu ja kukin väitöskirjan osajulkaisuista lasketaan yhdeksi julkaisuksi.
Tiedekunta pyytää virkaa hakevia toimittamaan hakemuksensa liitteet (edellä kohdat 1-6) neljänä kappaleena. Tämän lisäksi tiedekunta voi tarvittaessa pyytää hakijoita toimittamaan lisäkappaleita hakemuksensa liitteistä.

 

4. Opetusnäytteen antamista koskevat tiedot

Tiedekuntaneuvosto voi varata asiantuntijalausunnot saatuaan hakijalle tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen. Tiedekuntaneuvosto voi päättää pyytää hakijaa antamaan opetusnäyte tietystä, viran alaa edustavasta aiheesta. Ennen opetusnäytteen aiheen lopullista hyväksymistä hakijoille varataan tilaisuus esittää mahdollinen huomautuk-sensa opetusnäytteen aiheesta. Opetusnäyte on julkinen. Opetusnäytteen arvostelusta ei tehdä erillistä päätöstä, vaan tiedekuntaneuvosto ottaa sen huomioon päättäessään ehdollepanosta. Tilaisuudesta antaa opetusnäyte ja sitä koskevasta menettelystä ilmoitetaan hakijalle erikseen.

 

5. Hakijan tavoittaminen virantäytön aikana

Saadakseen virantäyttömenettelyn yhteydessä tarvittavat tiedot ja ilmoitukset hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan, miten hänet tavoitetaan virantäyttömenettelyn aikana, ja annettava osoite, johon kirjalliset ilmoitukset lähetetään sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

 

6. Asiantuntijoiden tehtävää ja toimintaa koskevat säännökset, määräykset ja päätökset

Hakuajan päättymisen jälkeen tiedekuntaneuvosto valitsee vähintään kaksi asiantuntijaa antamaan lausunnon hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista (VtL 8 §). Tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaan asiantuntijoita pyydetään painottamaan lausunnoissaan tieteellisiä ansioita. Opetustaito arvioidaan tiedekuntaneuvoston 18.4.1996 tekemän päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta (VtA 12 §). Ennen asiantuntijoiden lopullista valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden mahdollisesta esteellisyydestä sekä siitä, onko asiantuntijoita valittaessa otettu riittävästi huomioon virantäyttöasetuksen edellyttämä tasapuolisuus.

Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (543/97) 10 §:ssä säädetään. Asiantuntija ei saa osallistua asian käsittelyyn sen myöhemmissä vaiheissa (VtL 8 §).

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka hänen mielestään ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestykseen.
Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta. Hakijoiden määrästä riippumatta asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista (VtA 11 §). Lausunnosta tulisi kuitenkin käydä ilmi, miten asiantuntija on valinnut ne hakijat, joita hän on arvioinut tarkemmin, ja millä perusteella hän on jättänyt muut hakijat tarkemmin arvioimatta.
Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja he saavat myös antaa yhteisen lausunnon. Tiedekuntaneuvosto voi myös päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa yhteinen lausunto. Lausunnon antamiselle asetetaan määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi.

 

7. Hakijoiden haastattelu

Ennen virkaehdotuksen tekemistä tiedekuntaneuvosto voi kutsua, tai varata dekaanille tai nimeämälleen työryhmälle tilaisuuden kutsua, asiantuntijoiden lausunnoissaan virkaan kelpoisiksi katsomia hakijoita haastatteluun.

 

8. Virkaehdotus

Asiantuntijalausunnot saatuaan tiedekuntaneuvosto tekee virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäytön raukeamisesta. Päätös virkaehdotuksesta voidaan tehdä, vaikka kaikkia asiantuntijalausuntoja ei olisi saatu, mikäli

 1. lausunnon antamiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen,
 2. lausunto on saatu vähintään kahdelta asiantuntijalta, ja
 3. muista lausunnoista voidaan luopua vaarantamatta hakijoiden tasapuolista arviointia.

Virkaehdotuksessa viran kolme ansiokkainta hakijaa asetetaan ehdolle virkaan heidän ansioidensa mukaisessa järjestyksessä. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen.

Perusteltu virkaehdotus tai päätös virantäytön raukeamisesta toimitetaan yliopiston kanslerille ja viran hakijoille sekä asetetaan nähtäväksi yliopiston päärakennuksen ilmoitustaululle (Fabianink. 33, 2. krs). Hakija voi tehdä kanslerille kirjallisen muistutuksen virkaehdotuksesta tai virantäytön raukeamista koskevasta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty.

Kansleri tarkastaa päätöksen asianmukaisuuden ja tutkii mahdolliset muistutukset. Kansleri joko hyväksyy virkaehdotuksen/päätöksen virantäytön raukeamisesta tai poistaa päätöksen ja palauttaa asian tiedekuntaneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Kansleri voi poistaa päätöksen hallintolainkäyttölain (586/96) 63 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituilla perusteilla eli jos 1) asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen tai jos 2) päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kansleri perustelee tällöin päätöksensä ja määrää, mistä menettelyn vaiheesta uusi käsittely on aloitettava.

Tiedekuntaneuvoston päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei virantäyttölain 13 §:n mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

 

9. Nimittäminen

Hyväksyttyään virkaehdotuksen kansleri nimittää professorin.

---------

Lisätietoja viran alasta ja tehtävistä antaa metsäekonomian laitoksessa professori Mikko Tervo puh. 191 57969 (email: mikko.tervo@helsinki.fi) ja viran täyttöön liittyvistä kysymyksistä hallintopäällikkö Ulla-Irmeli Broman (email: ulla-irmeli.broman@helsinki.fi).

 

Säädökset

 • Suomen perustuslaki (731/1999)
 • Hallintomenettelylaki (598/82, 543/97)
 • Hallintolainkäyttölaki (586/96)
 • Yliopistolaki (645/97)
 • Yliopistoasetus (115/98)
 • Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä (856/91, 648/97) (VtL)
 • Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä (1581/91, 462/98) (VtA)
 • Valtion virkamieslaki (750/94) ja -asetus (971/94) (VirkamiesA)
 • Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (309/93, 463/98, 1217/2000) (KelpA)
 • Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta (442/87)
 • Helsingin yliopiston kielitaitojohtosääntö 6.10.1992

Helsingin yliopiston kansleri on 24.9.2003 hyväksynyt tämän virantäyttöselosteen.

N:o 180/4/2003

 

(Alkuperäinen dokumentti: s:\virat\virselos\ymtalvir.rtf)

  Päivitetty:   16.10.003/OKur  Metla : Tutkimus   Palaute Metlan etusivulle