Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » METSO » Tutkimushankkeet

METSO-tutkimus

Sivukartta | Haku

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008–2025) seuranta ja vaikutukset

Tietoa tuotetaan METSO-ohjelman eri osa-alueiden ja toimenpiteiden käytännön toteutuksen kokemuksista, tuloksista, onnistumisesta ja kehitystarpeista sekä toimenpiteiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Vastuuhenkilö:Terhi Koskela

Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön sekä muiden toimijatahojen (mm. SYKE) kanssa.

Tutkimus jakaantuu kahteen osa-alueeseen:

1. Käytännön seuranta

Osahankkeessa kerätään ja raportoidaan tietoa METSO-ohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta, tuloksista ja kehitystarpeista sekä osallistutaan ohjelmaan liittyvien työryhmien toimintaan. Osahankkeessa tehtävä tutkimus - ja selvitystyö tuottaa päätöksentekijöille tietoa METSO-ohjelman tunnettuudesta, metsänomistajien kiinnostuksesta erityyppiseen vapaaehtoiseen monimuotoisuuden turvaamiseen ja selvityksiä monimuotoisuuden turvaamisen toimintatavoista. Lisäksi osahankkeessa kehitetään yksityismetsien luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen toimintamallia sekä tuotetaan metsikkötason laskelmia metsien suojelun ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Vastuuhenkilö on Terhi Koskela

2. Suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit

Osahankkeessa arvioidaan METSO-ohjelman ekologista tehokkuutta kartoittamalla METSO-ohjelmassa suojeltujen kohteiden ekologista laatua eri osissa METSO-aluetta. Suojeltuja METSO-kohteita verrataan vastaaviin ei-suojeltuihin talousmetsiin ja näin arvioidaan talousmetsien luonnonhoidon merkitystä ja tehokkuutta suhteessa kohteiden suojeluun. Havaintoaineistoja kerätään talousmetsien monimuotoisuutta kuvaavista lajeista, kuten käävistä, epifyyttijäkälistä ja kovakuoriaisista. Uhanalaisten kääpien ja epifyyttijäkälälajien sekä mahdollisesti myös kovakuoriaisten osalta keskitytään elävistä tai kuolleista puista riippuvaisiin, maastoinventoinneissa helposti havaittaviin lajeihin.

Vastuuhenkilö on Juha Siitonen

 

Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä

Hankkeen tarkoituksena on luoda puitteet luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvan metsänkäsittelyn tutkimukselle ja käytännön kehittämiselle. Sitä varten perustetaan laajoja, aluetason tarkastelut mahdollistavia kokeilualueita. Käsittelymenetelmien perus­periaatteena on luoda metsäalueita, jotka säilytetään pysyvästi peitteisinä, mutta joilla metsiköiden puuston rakenteet vaihtelevat pieni­piirteisesti kun niitä käsitellään poiminta-, pienaukko-, osittais- ja avohakkuin. Alueiden puuston, eliölajiston ja elinympäristöjen kehitystä seurataan inventoinnein ja pysyvin koealoin.

Vastuuhenkilö on Sauli Valkonen

 

 

  Päivitetty: 18.06.2015 /MJou | Copyright Metla | Palaute