METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2014, 7.10.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014

Toimittaja: Annu Kaila

Koivukuitupuun tuonti kasvussa

Koivukuitupuun tuonti on ollut selvässä kasvussa vuoden alusta lähtien. Heinäkuun tuonti oli lähes 50 prosenttia vuoden ensimmäisen neljänneksen kuukausittaista tuontia suurempaa. Metsäteollisuuden viennin kumulatiivinen reaaliarvo kasvoi kahdella prosentilla edellisestä vuodesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Puuta tuotiin ulkomailta Suomeen heinäkuussa 0,93 miljoonaa kuorellista kuutiometriä eli hieman enemmän kuin edellisinä kuukausina keskimäärin. Yhteensä tuonti vuoden alusta lähtien oli 6,06 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittainen tuonti on pysytellyt koko ajan selvästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla.

Eniten ulkomailta ostettiin koivukuitupuuta, jonka kuukausittainen tuonti on koko alkuvuoden ollut selvässä kasvussa. Kun heinäkuussa koivukuitupuun tuonti oli 0,50 miljoonaa kuutiometriä, tuonti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli keskimäärin 0,33 miljoonaa kuutiometriä kuukausittain. Valtaosa koivukuitupuusta oli peräisin Venäjältä, jonka osuus koivukuitupuun tuonnista on pysynyt noin 90 prosentissa koko alkuvuoden. Seuraavaksi eniten ulkomailta ostettiin haketta, jota tuotiin maahan heinäkuussa 0,20 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän osuus tästä oli alkuvuoden tapaan noin neljä viidesosaa. Kuusen osuus raakapuun tuonnista oli heinäkuussa 9 ja männyn 5 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden tuotteita vietiin heinäkuussa ulkomaille 0,92 miljardin euron arvosta, mikä vastasi reaalisesti viime vuoden tasoa. Vaikka metsäteollisuuden kuukausittainen vienti on viime kuukausina jäänyt edellisvuotta pienemmäksi, viennin kumulatiivinen reaaliarvo oli edelleen hieman (2 %) viime vuotta korkeammalla tasolla.

Massa- ja paperiteollisuuden osuus heinäkuun viennistä oli 0,74 miljardia euroa. Viennin arvo supistui reaalisesti 2 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Massan kumulatiivinen vientimäärä väheni viime vuodesta 3 prosenttia ja paperin prosentin. Kartongin vienti kasvoi 3 prosenttia. Indeksitarkastelun perusteella kartongin hinta on laskenut hieman viime kuukausina.

Päällystämättömän hienopaperin hinta laski edellisvuodesta. Päällystetystä hienopaperista maksettiin 676 ja päällystämättömästä 639 euroa tonnilta. Päällystetystä aikakauslehtipaperista puolestaan maksettiin heinäkuussa 631 ja päällystämättömästä 543 euroa tonnilta. Aikakauslehtipaperien hinnat olivat nousseet hieman edellisistä kuukausista. Massan hinta on indeksitarkastelun perusteella pysynyt vakaana viime vuoden keväästä lähtien.

Puutuoteteollisuuden tuotteita myytiin ulkomaille heinäkuussa 0,18 miljardin euron arvosta. Kasvua edellisen vuoden heinäkuuhun oli reaalisesti 6 prosenttia. Eniten vietiin sahatavaraa, jota myytiin ulkomaille 0,11 miljardin arvosta. Viime vuoteen verrattuna sahatavaran kumulatiivinen vientimäärä kasvoi 7 prosenttia. Mäntysahatavarasta maksettiin 201 ja kuusisahatavarasta 199 euroa kuutiometriltä. Hinnat laskivat hieman edellisestä kuukaudesta, mutta yleisesti hintataso on ollut nousussa viime vuoden alusta lähtien. Myös vanerin kumulatiivinen vientimäärä kasvoi edellisestä vuodesta selvästi, lähes 18 prosenttia. Havuvanerin hinta on pysynyt hyvin tasaisena, kun taas lehtivanerin hinta nousi 6 prosenttia alkuvuoden lukemista.

Kuvat 1-6.

Kuvat 7 ja 8.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte