METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2014, 13.3.2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoivat edellisvuodesta vuonna 2013

Vuonna 2013 Suomeen tuotiin 11,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista suurempi. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo päätyi 11,2 miljardiin euroon, ja reaalikasvua oli 2 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin joulukuussa 0,75 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti kääntyi laskuun vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, ja joulukuun määrä jäi pienimmäksi kuukausituonniksi vuonna 2013.

Vuonna 2013 puun tuonti Suomeen nousi 11,36 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua edellisvuodesta oli 13 prosenttia. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, eikä se ole sen jälkeen enää noussut aiempien vuosien lukemiin. Viiden viimeisen vuoden tuonneista vuosi 2013 kuitenkin päätyi määrältään toiseksi suurimmaksi.

Viime vuonna tuodusta puusta lähes puolet eli 5,03 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta. Seuraavaksi eniten tuli haketta, 3,12 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 27 prosentilla ja hakkeen supistui 7 prosentilla edellisvuodesta. Tukkia tuonnista oli vain 5 prosenttia eli 0,53 miljoonaa kuutiometriä.

Ulkomaisesta puusta 8,34 miljoonaa kuutiometriä tuli Venäjältä. Venäjän osuus kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttiyksiköllä päätyen 73 prosenttiin. Virosta tuotiin puuta 1,50 ja Latviasta 1,22 miljoonaa kuutiometriä. Viro ohitti Latvian ulkomaisen raakapuun lähteenä.

Suomesta vietiin vuonna 2013 puuta 1,47 miljoonaa kuutiometriä. Viedystä puusta puolet oli joko mäntytukkia tai tukin mitat täyttämätöntä muuta pyöreää mäntyraakapuuta. Neljä viidesosaa Suomesta viedystä puusta päätyi Ruotsiin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin joulukuussa metsäteollisuustuotteita 0,90 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo vaihteli viime vuonna välillä 0,84–1,02 miljardia euroa.

Vuonna 2013 metsäteollisuustuotteita vietiin 11,16 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvojen ja hintojen vertailu edellisvuoteen tehdään tekstissä ja kuvissa reaalisena (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100), taulukoissa nimellisenä. Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi 2 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta oli 15 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Sahatavaraviennin arvo kasvoi viime vuonna 14 prosenttia päätyen 1,42 miljardiin euroon. Kasvu johtui lähinnä vientimäärän 11 prosentin kasvusta, kun keskimääräinen vientihinta nousi 2 prosenttia.

Massaa vietiin Suomesta 1,56 miljardin euron arvosta ja kasvua oli 14 prosenttia. Massan vientihinta ei juuri noussut, vaan kasvu tuli pääosin määrän lisääntymisestä.

Paperiviennin arvo (4,70 mrd. €) kattoi 42 prosenttia metsäteollisuutuotteiden viennin arvosta. Paperiviennin arvo väheni 7 prosenttia vuoden takaisesta. Muutos johtui sekä vientimäärän että -hinnan putoamisesta 3 prosentilla.

Kartonkia vietiin 2,12 miljardin euron arvosta (+ 7 % edellisvuodesta). Arvon lisääntyminen johtui yksinomaan kartongin vientimäärän kasvusta, sillä kartongin vientihinta aleni prosentilla.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin vuonna 2013 Suomeen 1,36 miljardin euron arvosta (–7 % edeltäneestä vuodesta). Ruotsin osuus tästä oli neljännes.

Kuvat 1-6.

Kuva 7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte