METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2014, 8.7.2014

Puun energiakäyttö 2013

Metsähaketta käytettiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013 – uusi ennätys

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin vuonna 2013 kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 18,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Merkittävimpänä puupolttoaineena säilyi metsähake, jota kului 8,0 miljoonaa kiintokuutiometriä, 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö nousi 8,7 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2013 kaikkiaan 18,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Käyttömäärä kasvoi edellisvuodesta 0,9 miljoonaa kuutiometriä (+5 %) ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 36 terawattituntia (TWh). Se oli 39 prosenttia kaikesta puuenergiasta ja 10 prosenttia kaikkien energialähteiden kokonaiskulutuksesta.

Myös metsähakkeen käytössä saavutettiin uusi ennätys. Lämpö- ja voimalaitoksissa poltettiin metsähaketta 8,0 miljoonaa kuutiometriä, 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Yhdessä pientaloissa käytetyn metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö kasvoi 8,7 miljoonaan kuutiometriin. Tarkistetussa Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 metsähakkeen vuotuinen käyttötavoite on 10–12 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015. Tämä tavoite on saavutettavissa, mikäli käyttömäärä kasvaa viimeisempien vuosien tahtiin. Vuonna 2013 päivitetyn Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaan metsähakkeen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa tulisi nostaa vuoteen 2020 mennessä 25 TWh:iin, mikä vastaa noin 13 miljoonaa kiintokuutiometriä puuta.

Metsäteollisuuden sivutuotepuun lämpö- ja voimalaitoskäyttö – yhteensä 9,9 miljoonaa kuutiometriä – nousi 6 prosenttia edellisvuodesta. Eniten poltettiin kuorta, 6,6 miljoonaa kuutiometriä (+2 %). Saha- ja puulevyteollisuuden sivutuotteista valmistettua puutähdehaketta kului 1,0 miljoonaa kuutiometriä (+27 %) ja erilaisia puupuruja, -lastuja ja -pölyjä yhteensä 2,3 miljoonaa kuutiometriä (+12 %).

Alueittain tarkasteltuna kiinteiden puupolttoaineiden käyttö oli merkittävintä Kaakkois-Suomen metsäkeskusalueella, jossa poltettiin lähes kolmasosa kuoresta ja kuudesosa kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Kokonaiskäyttö lisääntyi suhteellisesti eniten Pohjois-Karjalan ja Häme-Uusimaan alueilla. Metsähakkeen laitoskäyttö kasvoi yli miljoonan kiintokuutiometrin Keski-Suomen (+9 %), Häme-Uusimaan (+28 %) ja Rannikon (+10 %) alueilla. Käyttö pieneni eniten, lähes kymmenen prosenttia Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Savon alueilla.

Yli puolet metsähakkeesta tehdään runkopuusta, pienpuu tärkein raaka-aine

Pienpuun (karsittu ranka, karsimaton pienpuu, kuitupuu) käyttö lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeena pysyi edellisvuoden tasolla 3,6 miljoonassa kuutiometrissä. Hakkuutähteiden (2,8 milj. m³) sekä kantojen ja juurakoiden (1,2 milj. m³) käyttö lisääntyi lähes kymmenyksen ja järeän runkopuun käyttö (0,5 milj. m³) yli kaksi viidesosaa edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien yli puolet metsähakkeesta on valmistettu runkopuusta (pienpuu tai järeä runkopuu), ja vuonna 2013 metsähakkeeksi käytetyn runkopuun määrä ylitti 4 miljoonaa kuutiometriä.

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö 2013

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2013 Suomessa 376 TWh, prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksittäisistä energialähteistä pieneni eniten vesivoiman, turpeen ja öljytuotteiden kulutus. Eniten kasvoi ydinenergian sekä etenkin vuosina 2012 ja 2013 halventuneen kivihiilen kulutus. Metsähakkeen hinta käyttöpaikalla nousi vuonna 2013 keskimäärin lähes 9 prosenttia.

Puupolttoaineita käytettiin vuonna 2013 yhteensä 92 TWh, saman verran kuin edellisvuonna. Metsäteollisuuden jäteliemiä (mustalipeä) kului 38 TWh ja kiinteitä puupolttoaineita 54 TWh. Kiinteistä puupolttoaineista käytettiin energialaitoksissa 36 TWh (18,7 milj. m³) ja pienpoltossa (asuin-, teollisuus-, maatalous- ja palvelurakennukset) 18 TWh (noin 6,7 milj. m³). Puupolttoaineet ovat nousseet Suomessa öljytuotteiden ohi tärkeimmäksi energialähteeksi ja ne kattoivat vuosina 2012 ja 2013 energian kokonaiskulutuksesta 24 prosenttia.

Kuva 1
Kuva 2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte