METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 53/2014, 16.12.2014

Teollisuuspuun kauppa, marraskuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Marraskuun puukauppa jäi 2,5 miljoonaan kuutiometriin

Puukaupan tahti hiipui marraskuussa ja teollisuuden ostomäärä jäi 2,5 miljoonaan kuutiometriin. Puuta tuli markkinoille 1,5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Kanto- ja hankintahinnat olivat loivasti laskussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Marraskuussa maksetut reaaliset kantohinnat eivät merkittävästi muuttuneet edelliskuukauteen verrattuna. Reaalinen kantohintataso oli 0,4 prosenttia alempi kuin lokakuussa. Mäntytukki säilytti liki entisen hintatasonsa (54,7 €/m³) ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54,4 euroa kuutiometriltä (–1 %). Korkeimpia mäntytukin kantohintoja (58,1 €/m³) maksettiin Keski-Suomen hinta-alueelta ostetuista uudistushakkuuleimikoista. Keski-Suomi oli kärjessä myös kuusitukin hinnoissa: uudistushakkuista peräisin oleva kuusitukki maksoi keskimäärin 56,2 euroa kuutiometriltä.

Parin viime vuoden puumarkkinoita ovat leimanneet suuret puukauppamäärät ja loivasti laskevat kantohinnat. Marraskuun hintataso oli reaalisesti 1,4 prosenttia alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin. Laskua selittävät lähinnä kuusikuitupuun (–5 %) ja kuusitukin (–2 %) hintojen lasku.

Hankintahinnat

Hankintahinnat laskivat marraskuussa reaalisesti hieman kantohintoja enemmän (–0,7 % lokakuuhun verrattuna). Mänty- ja koivutukin hinta pysyi ennallaan, mutta muiden puutavaralajien hinnat laskivat 1–2 prosenttia.

Mäntykuitupuusta maksettiin marraskuun hankintakaupoissa 28,2 euroa kuutiometriltä eli prosentti vähemmän kuin lokakuussa. Vuoden 2013 keskihintoihin verrattuna mäntykuitupuu halpeni reaalisesti 5 prosentilla. Mäntykuitupuu on hankintakauppojen selvästi tärkein puutavaralaji: tammi–marraskuussa 2014 sen osuus oli 42 prosenttia hankintapuun kokonaisostoista.

Puumäärät

Teollisuuspuuta on hakattu syksyn aikana ennätystahtiin. Tämä on kasvattanut puuvarastoja ja osaltaan vähentänyt uusien leimikoiden kysyntää. Puukauppa osoitti marraskuussa jo selviä hiipumisen merkkejä. Metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Suurin lasku kohdistui havutukin kauppaan: kuusitukin ostomäärä romahti puoleen vuoden takaisesta, ja mäntytukin ostot vähenivät 25 prosentilla. Kuitupuukaupassa laskua oli puulajista riippuen 18–38 prosenttia.

Vuodesta 2014 on kuitenkin tulossa normaalia selvästi vilkkaampi puukauppavuosi, vaikka viime vuoden lukuihin (37 milj. m³) ei ylletäkään. Tammi–marraskuussa yksityismetsien puuta tuli markkinoille kaikkiaan 31,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli reilut 2 miljoonaa kuutiometriä (6 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Laskusta lähes puolet kohdistui kuusitukkiin. Kaikkiaan tukkipuun ostomäärä supistui 7 prosentilla ja kuitupuun 4 prosentilla verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013.

Pystykaupoilla ostetusta puusta (26,0 milj. m³) 71 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennusleimikoiden osuus jäi 16 ja ensiharvennusten 13 prosenttiin. Hankintapuu on kuluvana vuonna käynyt hyvin kaupaksi, ja sen osuus nousi tammi–marraskuussa 18 prosenttiin koko puukaupasta. Teollisuus on kuluvana vuonna ostanut hankintapuuta 5,5 miljoonaa kuutiometriä (+20 % edellisvuodesta).

Teollisuuspuun kauppatilastoinnin kattavuus noin 90 prosenttia

Teollisuuspuun kauppatilastoinnin kattavuus nousi vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin tuli mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Tilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta (tukki- ja kuitupuu). Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %. Teollisuuspuun lisäksi Metla tilastoi energiapuun kauppaa neljännesvuosittain.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte