METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 47/2014, 17.11.2014

Teollisuuspuun kauppa, lokakuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Lokakuun puukauppa 4,1 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppamäärät ovat kasvaneet tasaisesti koko syksyn ajan. Lokakuun puukauppamäärä, 4,1 miljoonaa kuutiometriä, oli vuoden toistaiseksi suurin ja vastasi pitkän ajan keskiarvoa. Kantohinnat olivat loivasti laskusuunnassa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Kaikkien puutavaralajien reaaliset kantohinnat olivat lokakuussa loivasti laskussa. Suhteellisesti eniten alenivat kuusikuitupuusta (–3 %) ja mäntykuitupuusta maksetut (–2 %) kantohinnat. Mäntytukki säilytti liki entisen hintatasonsa (55,0 €/m³), ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54,7 euroa kuutiometriltä (–1 %). Mäntytukki oli kalleinta (56,7 €/m³) Kymi-Savon hinta-alueella ja kuusitukki puolestaan Etelä-Pohjanmaalla (55,6 €/m³).

Parin viime vuoden puumarkkinoita ovat leimanneet suuret puukauppamäärät ja vakaa hintataso. Lokakuun hintataso oli reaalisesti 1,6 prosenttia alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin. Ainoa merkittävä nousija oli koivutukki (+2 %). Mäntytukin kantohinta säilyi ennallaan, ja muiden puutavaralajien keskihinnat alenivat 1–4 prosenttia.

Hankintahinnat

Myös hankintapuun hinnat ovat säilyneet vakaina. Lokakuun hintataso oli reaalisesti vajaan prosentin alempi kuin syyskuussa. Eniten, 3 prosenttia, laski kuusitukin hankintahinta. Kuitupuutavaralajien hinnat pysyivät lähes muuttumattomina.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen selvästi tärkein puutavaralaji: tammi–lokakuussa sen osuus nousi 42 prosenttiin hankintapuun kokonaisostoista. Mäntykuitupuusta maksettiin lokakuun hankintakaupoissa 28,4 euroa kuutiometriltä. Hinta oli sama kuin elo–syyskuussa ja 4 prosenttia alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin.

Puumäärät

Puukauppa on vilkastunut tasaisesti kesästä lähtien: elokuussa metsäteollisuus osti 2,1 milj. m³, syyskuussa 3,1 milj. m³ ja lokakuussa 4,1 milj. m³ yksityismetsien puuta. Lokakuun puukauppamäärä oli kuluvan vuoden toistaiseksi korkein ja samaa tasoa kuin vastaavaan aikaan keskimäärin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella. Vuosi sitten lokakuussa metsäteollisuuden ostot nousivat 4,9 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–lokakuussa yksityismetsien puuta tuli markkinoille kaikkiaan 29,2 miljoonaa kuutiometriä eli 3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Lasku kohdistui lähinnä kuusitukkiin (–5 %) ja kuusikuitupuuhun (–8 %). Mäntytukkia metsäteollisuus osti viimevuotista tahtia ja mäntykuitupuun ostomäärä kasvoi 2 prosentilla. Hankintapuukin on kuluvana vuonna käynyt hyvin kaupaksi, ja sen osuus on noussut 4 prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin yksityismetsien puukaupasta. Hankintakaupoilla myydyn puun määrä oli tammi–lokakuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä (+22 % edellisvuodesta).

Pystykaupoilla ostetusta puusta (23,9 milj. m³) 71 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennusleimikoiden osuus jäi 16 ja ensiharvennusten 13 prosenttiin..

Teollisuuspuun kauppatilastoinnin kattavuus noin 90 prosenttia

Teollisuuspuun kauppatilastoinnin kattavuus nousi vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin tuli mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Tilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta (tukki- ja kuitupuu). Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %. Teollisuuspuun lisäksi Metla tilastoi energiapuun kauppaa neljännesvuosittain.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte