METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2014, 22.10.2014

Teollisuuspuun kauppa, syyskuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Tammi–syyskuun puukauppa viime vuoden tahdissa

Puukauppaa käytiin syyskuussa ajankohtaan nähden normaalia hiljaisempaa tahtia. Puuta kertyi yksityismetsistä kaikkiaan 3,1 miljoonaa kuutiometriä, ja kantohintataso säilyi vakaana edellisten kuukausien tapaan. Tammi–syyskuun puukaupan kumulatiivinen määrä oli sama kuin vuotta aikaisemmin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Reaaliset kantohinnat nousivat syyskuussa keskimäärin prosentilla kuukauden takaisista. Mänty- ja kuusitukin kantohintojen lasku pysähtyi, ja vahvistunut kysyntä veti koivutukin hinnan 3 prosentin nousuun. Mänty- ja kuusitukista maksettiin molemmista reilut 55 euroa kuutiometriltä. Koivutukin keskimääräinen kantohinta oli 42,5 euroa. Mäntytukki oli kalleinta (56,7 €/m³) Etelä-Pohjanmaan hinta-alueella ja kuusitukki puolestaan Keski-Suomessa (56,3 €/m³).

Sekä mänty- että koivukuitupuusta maksettiin syyskuussa 15,7 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun keskihinta nousi kahdella prosentilla 17,4 euroon.

Parin viime vuoden puumarkkinoita leimaavat suuret puukauppamäärät ja vakaa hintataso. Syyskuun keskimääräinen hintataso oli reaalisesti 0,5 prosenttia alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin. Ainoa merkittävä nousija oli koivutukki (+3 %), muiden puutavaralajien hinnat olivat ennallaan tai laskivat lievästi.

Hankintahinnat

Kantohinnoista poiketen reaalinen hankintahintataso aleni syyskuussa prosentin elokuusta. Lisäksi hintamuutokset olivat suurempia kuin pystykaupoissa. Koivutukin 5 prosentin hinnan nousun vastapainoksi kuusikuitupuu halpeni 4:llä ja koivukuitupuu 3 prosentilla. Myös mäntytukin hankintahinta oli laskussa.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen selvästi tärkein puutavaralaji: syyskuussa sen osuus nousi 44 prosenttiin hankintapuun kokonaisostoista. Mäntykuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa 28,4 euroa kuutiometriltä. Hinta oli sama kuin elokuussa ja 4 prosenttia alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin.

Puumäärät

Kun vuodesta 2014 oli kulunut kolme neljännestä, yksityismetsien puukaupan määrä – 25,2 miljoonaa kuutiometriä – oli sama kuin vuosi sitten. Alkuvuodesta metsänomistajat myivät puuta lähes ennätystahtiin. Kesästä lähtien puukauppa kuitenkin tasaantui teollisuuden kuukausiostojen jäätyä viimevuotista pienemmiksi. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä, kun kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo ylsi lähes miljoona kuutiometriä suuremmaksi. Elokuun lukuihin verrattuna puukauppa kuitenkin kasvoi miljoonalla kuutiometrillä.

Tukkipuun kauppa oli tammi–syyskuussa 2014 edellisvuoden tasolla ja kuitupuun ostot kasvoivat prosentin. Pääpuutavaralajeista suhteellisesti eniten muuttuivat mäntykuitupuun (+4 %) ja kuusikuitupuun (–5 %) ostomäärät. Hankintakauppojen osuus nousi neljällä prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin yksityismetsien puukaupasta. Pystykaupoilla ostetusta puusta (20,5 milj. m³) 72 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennusleimikoiden osuus jäi 15 ja ensiharvennusten 13 prosenttiin.

Lokakuun kolmen ensimmäisen viikon tietojen perusteella puukauppa supistui viidenneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on noussut vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte