METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2014, 19.9.2014

Teollisuuspuun kauppa, elokuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Tammi–elokuun puukaupassa kasvua 2 prosenttia

Yksityismetsistä ostettiin elokuussa puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli reilu kolmannes enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Tukkipuun reaaliset kantohinnat laskivat 1–2 prosenttia, kun taas kuitupuun hinnat pysyivät heinäkuun tasolla. Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuutiometriltä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Reaalinen kantohintataso aleni elokuussa prosentilla kuukauden takaisesta. Tukkipuun kantohinnat jatkoivat jo alkukesällä alkanutta lievää alamäkeään, kun sitä vastoin kaikkien kuitupuutavaralajien keskihinnat olivat heinäkuun tasolla. Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin elokuun pystykaupoissa noin 55 euroa kuutiometriltä. Mäntytukki oli kalleinta (56,5 €/m³) Etelä-Pohjanmaan hinta-alueella ja kuusitukki puolestaan Keski-Suomessa (56,0 €/m³).

Mäntykuitupuusta maksettiin elokuussa 15,7 euroa ja koivukuitupuusta 15,4 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun keskihinta ylitti niukasti 17 euron rajan.

Kantohintataso laski reaalisesti myös koko vuoden 2013 keskihintoihin verrattuna (–1,4 %). Mänty- ja koivutukin hinnat pysyivät ennallaan, mutta kuitupuun kantohinnat laskivat puulajista riippuen 1–4 prosenttia. Kuusitukki halpeni prosentin verran.

Hankintahinnat

Kantohinnoista poiketen kaikkien puutavaralajien reaaliset hankintahinnat nousivat elokuussa edelliskuukaudesta. Mäntytukki kallistui keskimäärin 4 ja kuusitukki 2 prosenttia. Kuitupuusta maksettiin elokuun hankintakaupoissa 2–7 prosenttia enemmän kuin kuukautta aiemmin. Teollisuus osti hankintapuuta elokuussa kuitenkin vain 0,3 miljoonaa kuutiometriä, joten kuukausivertailut ovat lähinnä suuntaa antavia.

Puumäärät

Yksityismetsien puukauppaa käytiin elokuussa ajankohtaan nähden tavanomaista verkkaisempaa tahtia. Puuta ostettiin kaikkiaan 2,1 miljoonaa kuutiometriä, kun kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo ylsi reilusti päälle 3 miljoonan kuutiometriin. Heinäkuun lukuihin verrattuna puukauppa kuitenkin kasvoi reilulla kolmanneksella.

Tammi–elokuun puukaupan kokonaismäärä, 22,1 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin sitten ennätysvuoden 2007. Kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli 2 prosenttia. Pääpuutavaralajeista suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet mäntykuitupuun (+7 %) ja kuusitukin (+3 %) ostomäärät. Pystykaupoilla ostetusta puusta (17,9 milj. m³) 72 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennusleimikoiden osuus jäi 15 ja ensiharvennusten 13 prosenttiin.

Syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana puukaupan tahti on kiihtynyt ja puumäärä nousi noin 1,5 miljoonaan kuutiometriin.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on noussut vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte