METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 36/2014, 21.8.2014

Puukauppa, heinäkuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä

Mänty- ja kuusitukin reaaliset kanto- ja hankintahinnat olivat heinäkuussa suunnilleen edelliskuukausien tasolla. Kuitupuun hinnat olivat lievästi alamäessä. Lomakausi hiljensi puumarkkinat ja puukaupan määrä jäi 1,5 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Reaalinen kantohintataso oli heinäkuun puukaupoissa prosentin alempi kuin kuukautta aikaisemmin. Lasku kohdistui kuusi- ja koivukuitupuuhun, sitä vastoin mäntykuitupuun ja tukkien kantohinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin heinäkuussa vajaat 56 euroa kuutiometriltä. Kuusitukki oli kalleinta (56,3 €/m³) Etelä-Suomen hinta-alueella, mäntytukin hinta puolestaan nousi 57,1 euroon Etelä-Pohjanmaalla.

Kuitupuun kantohinnat ovat pääsääntöisesti laskeneet jo muutaman kuukauden ajan. Mäntykuitupuusta maksettiin heinäkuussa 15,7 euroa ja kuusikuitupuusta 17,0 euroa kuutiometriltä. Koivukuitupuun keskihinta aleni kahdella prosentilla 15,4 euroon kuutiometriltä.

Kantohintataso laski reaalisesti myös koko vuoden 2013 keskihintoihin verrattuna (–0,6 %). Kuitupuutavaralajien kantohinnoissa oli laskua puulajista riippuen 1–4 prosenttia, mutta tukkien kantohinnat olivat lievästi nousussa.

Hankintahinnat

Puutavaralajien reaaliset hankintahinnat alenivat edelliskuukaudesta 1–3 prosenttia lukuun ottamatta mänty- ja kuusitukkia, joiden hinnat pysyivät ennallaan. Mäntykuitupuun osuus oli heinäkuussa yli puolet hankintapuun kokonaismäärästä, ja siitä maksettiin keskimäärin 27,9 euroa kuutiometriltä (–3 % kesäkuuhun verrattuna). Etelä-Suomen hinta-alueella mäntykuitupuun hankintahinta nousi yli 30 euroon kuutiometriltä.

Puumäärät

Lomakausi hiljensi perinteiseen tapaan yksityismetsien puukaupan. Puuta ostettiin kaikkiaan 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli samaa tasoa kuin vuosi sitten mutta kuitenkin noin viidenneksen suurempi kuin keskimäärin heinäkuussa vuosina 2004–2013.

Tammi–heinäkuun puukaupan kokonaismäärä, 20,0 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin sitten ennätysvuoden 2007. Kasvua edellisvuodesta oli 4 prosenttia eli 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Suhteellisesti eniten lisääntyivät mäntykuitupuun (+8 %) ja kuusitukin (+7 %) ostomäärät. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna kasvua oli noin kolmannes. Hankintapuun osuus jäi alkuvuoden puukaupassa 19 prosenttiin. Pystykaupoilla ostetusta puusta (16,2 milj. m³) 72 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennushakkuiden osuus oli 15 ja ensiharvennusten 13 prosenttia.

Elokuuhun tultaessa yksityismetsien puukauppaa on käyty rivakampaan tahtiin. Elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana puuta ostettiin yhteensä reilut 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on noussut vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte