METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2014, 1.8.2014

Puukauppa, kesäkuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun reaalihinnat olivat laskussa kesäkuussa

Kesäkuussa tukin reaalihinta aleni pystykaupoissa prosentilla ja kuitupuun kahdella prosentilla edelliskuukaudesta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yksityismetsien puukaupan määrä ylsi 18,5 miljoonaan kuutiometriin eli 5 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Yksityismetsien puusta maksetut kantohinnat olivat kesäkuussa laskussa. Sekä männyllä, kuusella että koivulla tukin reaalinen kantohinta aleni prosentilla ja kuitupuun kahdella prosentilla edelliskuukaudesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Mäntytukista maksettiin kesäkuussa keskimäärin 55,8 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 56,5 euroa kuutiometriltä. Havutukin hintataso oli korkein Keski-Suomen hinta-alueella. Mäntykuitupuun keskihinta oli 15,8 ja kuusikuitupuun 17,4 euroa kuutiometriltä. Koivukuitupuu oli hieman mäntykuitupuuta halvempaa maksaen 15,7 euroa kuutiometriltä.

Raakapuun reaalisissa kantohinnoissa ei ole viimeisen vuoden aikana tapahtunut jyrkkiä muutoksia.

Hankintahinnat

Pääpuutavaralajien reaaliset hankintahinnat alenivat edelliskuukaudesta kuusitukkia lukuun ottamatta. Mäntytukin ja -kuitupuun sekä kuusikuitupuun hinta putosi prosentilla. Eniten halpenivat koivutukki (-3 %) ja koivukuitupuu (-2 %).

Mäntykuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa kesäkuussa keskimäärin 28,7 euroa kuutiometriltä. Kuusi- ja koivukuitupuun hinta oli 29,5 euroa kuutiometriltä.

Puumäärät

Yksityismetsistä ostettiin kesäkuussa 3,08 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kesäkuussa puukaupan vauhti oli sama kuin kuluvana vuonna keskimäärin. Vuoden ensimmäisen puolikkaalla puukaupan kumulatiivinen määrä ylsi 18,53 miljoonaan kuutometriin: Edellisvuoteen verrattuna puukauppaa käytiin 5 prosenttia vilkkaammin. Tammi–kesäkuussa kuusitukin kauppa oli lisääntynyt 0,42 miljoonalla kuutiometrillä vuoden takaisesta. Mäntykuitupuulla kasvua oli 0,36 miljoonaa kuutiometriä. Muilla puutavaralajeilla muutokset olivat huomattavasti vähäisempiä.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupoista oli tammi–kesäkuussa 81 prosenttia eli 14,96 miljoonaa kuutiometriä. Eniten kauppoja tehtiin kuusitukista, (4,55 milj. m³) ja mäntykuitupuusta 3,37 (milj. m³). Hankintakaupoin tammi–kesäkuussa omistajaa vaihtoi 3,41 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hankintakaupoissa liikkuu lähinnä kuitupuuta, jonka määrä oli 2,40 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppatilastoon tilastoituu noin 90 prosenttia yksityismetsien puukaupasta.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on noussut vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte