METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2014, 23.6.2014

Puukauppa, toukokuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa nousi 15,4 miljoonaan kuutiometriin tammi–toukokuussa

Yksityismetsien puukauppaa on käyty reipasta tahtia alkuvuoden aikana. Tammi–toukokuun puukauppamäärä, 15,4 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin sitten ennätysvuoden 2007. Kanto- ja hankintahinnat ovat viime kuukaudet säilyneet vakaina.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Reaalinen kantohintataso oli toukokuun puukaupoissa sama kuin kuukautta aikaisemmin. Mänty- ja koivutukin lievän hinnannousun vastapainoksi mäntykuitupuun kantohinta aleni prosentin verran. Mäntytukista maksettiin toukokuussa keskimäärin 56 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Eniten mänty- ja kuusitukista maksettiin Keski-Suomen hinta-alueella.

Myös kuitupuukauppaa on kevätkaudella leimannut vakaa hintataso. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin toukokuussa noin 16 euroa kuutiometriltä, kuusikuitupuun keskimääräinen kantohinta oli 17,7 euroa.

Verrattuna vuoden 2013 keskimääräiseen hintatasoon kantohinnat olivat nousussa. Toukokuun puukaupoissa maksetut reaaliset kantohinnat olivat 2–3 prosenttia korkeampia kuin vuonna 2013 keskimäärin. Muutos koski kaikkia pääpuutavaralajeja paitsi kuusikuitupuuta, jonka hinta säilyi ennallaan.

Hankintahinnat

Hankintahinnat olivat toukokuussa reaalisesti vajaan prosentin alemmalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Parin viime kuukauden aikana kuusitukin hankintahinnat ovat poikkeuksellisesti jääneet alemmiksi kuin vastaavat kantohinnat. Tukkikaupassa hankintapuulla on kuitenkin marginaalinen asema: tammi–toukokuussa hankintapuuta oli 12 prosenttia havutukin kaupoista. Toukokuun keskimääräinen hankintahintataso oli reilun prosentin alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen tärkein puutavaralaji: tammi–toukokuussa sen osuus nousi 40 prosenttiin hankintapuun kokonaismäärästä (3,0 milj. m³). Mäntykuitupuusta maksettiin toukokuussa 28,8 euroa kuutiometriltä (–1 % edelliskuukaudesta). Verrattuna vuoden 2013 keskihintoihin mäntykuitupuu on halventunut 2 prosentilla. Mäntykuitupuun hankintahinnoissa ei ollut suuria alueellisia vaihteluita. Eniten – 29,4 euroa kuutiometriltä – maksettiin Etelä-Suomen hinta-alueella.

Puumäärät

Yksityismetsien puukauppa jatkui toukokuussakin tasaista noin 0,7 miljoonan kuutiometrin viikkovauhtia. Toukokuussa yksityismetsistä kertyi puuta kaikkiaan 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–toukokuun puukaupan kokonaismäärä, 15,4 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin sitten ennätysvuoden 2007. Kasvua edellisvuodesta oli 11 prosenttia eli 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna lisäystä oli noin kolmannes.

Puukaupan kasvu on kuluvana vuonna painottunut kuusitukkiin, jota metsäyhtiöt ovat ostaneet viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Mäntytukin puumäärät nousivat 7 prosenttia koivutukin määrien jäädessä edellisvuoden tasolle. Kuitupuun kaupassa puumäärien lisäykset vaihtelivat 5:n ja 13 prosentin välillä. Pikkutukkeja ja erikoispuutavaralajeja teollisuus osti yhteensä 0,6 miljoonaa kuutiometriä (+10 % edellisvuodesta).

Tammi–toukokuussa pystykaupoilla ostetusta puusta (12,3 milj. m³) 73 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista lopun jakautuessa suunnilleen tasan ensiharvennusten ja muiden harvennusten kesken.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on noussut vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte