METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2014, 19.5.2014

Puukauppa, huhtikuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa yli 30 prosentin kasvu tammi–huhtikuussa

Puukauppaa on alkuvuoden aikana käyty erittäin vilkkaasti. Tammi–huhtikuun kumulatiivinen puumäärä, 12 miljoonaa kuutiometriä, nousi kolmanneksen suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Kanto- ja hankintahinnat ovat säilyneet vakaina alkuvuoden aikana.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Puun kantohinnat ovat säilyneet vakaina syksystä 2013 alkaen. Koko maan reaalinen kantohintataso oli 0,4 prosenttia korkeampi kuin kuukautta aikaisemmin, mikä johtui kuusitukin ja kuusikuitupuun lievästä kallistumisesta. Mäntytukista maksettiin huhtikuussa keskimäärin 56 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Yli 57 euron kantohintoja mäntytukista maksettiin Kymi-Savon hinta-alueella, kuusitukin kohdalla raja ylittyi Keski-Suomen ja Etelä-Suomen alueilla. Koivutukin kantohinta (42 €/m³) oli huhtikuussa sama kuin kuukautta aiemmin.

Myös kuitupuukauppaa leimaa vakaa hintataso. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin huhtikuussa noin 16 euroa kuutiometriltä, kuusikuitupuun keskimääräinen kantohinta puolestaan nousi 17,7 euroon kuutiometriltä (+1 %).

Verrattuna vuoden 2013 keskimääräiseen hintatasoon kantohinnat olivat nousussa. Huhtikuun reaaliset kantohinnat olivat 2 prosenttia korkeampia kuin vuonna 2013 keskimäärin. Tämä muutos koski kaikkia pääpuutavaralajeja lukuun ottamatta kuusikuitupuuta, jonka hinta säilyi ennallaan.

Hankintahinnat

Yksityismetsien hankintahinnat olivat huhtikuussa lievästi alamäessä (–0,4 % maaliskuuhun verrattuna) laskun kohdistuessa kuusitukkiin ja kuusikuitupuuhun. Huhtikuun keskimääräinen hankintahintataso oli vajaan prosentin alempi kuin vuonna 2013 keskimäärin.

Mäntykuitupuu on hankintakauppojen tärkein puutavaralaji: tammi–huhtikuussa sen osuus oli 39 prosenttia hankintapuun kokonaismäärästä (2,6 milj. m³). Mäntykuitupuusta maksettiin huhtikuussa 29,1 euroa kuutiometriltä, eli reaalisesti saman verran kuin kuukausi aikaisemmin ja prosentin vähemmän kuin vuonna 2013 keskimäärin. Mäntykuitupuun hankintahinnoissa ei ollut suuria alueellisia vaihteluita. Eniten – 29,4 euroa kuutiometriltä – maksettiin Keski-Suomen hinta-alueella.

Puumäärät

Etenkin puutuoteteollisuuden tuotanto on kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja myös hakkuut ovat olleet hyvässä vauhdissa. Puukauppaa on käyty yksityismetsissä poikkeuksellisen tasaisesti ja normaalia selvästi vilkkaampaa tahtia. Tammi–huhtikuun puukaupan määrä, 12,0 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin sitten ennätysvuoden 2007. Kasvua edellisvuodesta oli 31 prosenttia eli lähes 3 miljoonaa kuutiometriä. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna lisäystä oli noin 50 prosenttia.

Puukaupan kasvu on painottunut tukkipuuhun, etenkin kuusitukkiin, jonka ostot lisääntyivät tammi–huhtikuussa liki 50 prosenttia edellisvuodesta. Mäntytukin määrissä nousua oli 26 prosenttia, ja eri kuitupuutavaralajeilla kasvu vaihteli välillä 17–29 prosenttia. Huhtikuussa 2014 puukaupan määrä (2,9 milj. m³) oli 43 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Tammi–huhtikuussa pystykaupoilla ostetusta puusta (9,3 milj. m³) kolme neljäsosaa oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Ensiharvennusten osuus oli 13 ja muiden harvennusten 14 prosenttia. Hankintakaupat edustivat reilua viidennestä koko yksityismetsien puukaupasta.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on noussut vuoden 2013 alusta lähtien. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte