METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2014, 21.2.2014

Puukauppa, tammikuu 2014

Toimittaja: Martti Aarne

Tammikuun puukauppa nousi 4 miljoonaan kuutiometriin

Tammikuun puukaupan määrä, 4,0 miljoonaa kuutiometriä, oli yli 40 prosenttia suurempi kuin kuukautta aikaisemmin. Hankintapuun osuus kokonaisostoista nousi poikkeuksellisen suureksi, 23 prosenttiin. Reaaliset kantohinnat ovat viime syksystä alkaen pysyneet varsin vakaina.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Yksityismetsien puukaupoissa maksetut reaaliset kantohinnat ovat viime kuukaudet pysyneet varsin vakaina. Mäntytukista maksettiin tammikuussa keskimäärin 55,2 ja kuusitukista 56,3 euroa kuutiometriltä. Joulukuun 2013 kantohintoihin verrattuna mäntytukki halpeni prosentin verran kuusitukin hinnan pysyessä ennallaan. Tammikuussa 2014 mänty- ja kuusitukin kantohinnat olivat reaalisesti noin prosentin korkeampia kuin keskimäärin vuonna 2013 (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Mäntytukista maksettiin eniten Kymi-Savon hinta-alueella, kuusitukki puolestaan oli kalleinta Keski-Suomessa.

Hakkuutapa ja leimikon ominaisuudet kuuluvat tärkeimpiin puutavaralajien yksikköhintoihin vaikuttavista tekijöistä. Tammikuussa 2014 ostetuissa uudistushakkuuleimikoissa tukkipuun kantohinta oli 2 prosenttia keskihintaa korkeampi; sitä vastoin harvennushakkuissa tukkipuusta maksettiin 14 prosenttia keskihintaa vähemmän.

Sekä mänty- että koivukuitupuun kantohinta oli tammikuussa 15,9 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuusta maksettiin keskimäärin 17,5 euroa. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat olivat miltei samat kuin kuukautta aikaisemmin, eikä merkittäviä muutoksia ollut myöskään vuoden 2013 keskihintoihin verrattaessa.

Hankintahinnat

Tammikuun keskimääräinen hankintahintataso oli reilun prosentin alempi kuin kuukautta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin tammikuun hankintakaupoissa 57,2 euroa kuutiometriltä (–2 % edelliskuukaudesta). Kuusitukin hankintahinta oli lähes ennallaan, 57,5 euroa kuutiometriltä.

Hankintakaupat ovat kuitupuuvaltaisia: tammikuussa ostetusta hankintapuusta (0,9 milj. m³) lähes 40 prosenttia oli mäntykuitupuuta, josta maksettiin keskimäärin 29,3 euroa kuutiometriltä. Hankintakauppojen mäntykuitupuu oli kalleinta (30,3 €/m³) Keski-Suomen hinta-alueella. Kaikkien kuitupuutavaralajien reaaliset hankintahinnat olivat tammikuussa prosentin alempia kuin koko vuonna 2013 keskimäärin.

Puumäärät

Yksityismetsien puukauppaa käytiin tammikuussa erittäin vilkasta tahtia. Puukaupan määrä nousi 4,0 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin tammikuussa keskimäärin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella. Joulukuuhun verrattuna lisäystä oli 42 prosenttia. Hankintapuun osuus kokonaisostoista (23 %) nousi poikkeuksellisen korkeaksi, mitä osaltaan selittää joulukuun myrskytuhopuusta tehdyt kaupat. Pystykaupoilla ostetun puun kokonaismäärästä (3,1 milj. m³) kolme neljäsosaa oli peräisin uudistushakkuuleimikoista lopun jakautuessa suunnilleen tasan harvennushakkuiden ja ensiharvennusten kesken.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte