METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2014, 20.1.2014

Puukauppa, joulukuu 2013

Toimittaja: Aarre Peltola

Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Yksityismetsien puukauppa kävi vuonna 2013 selvästi kahta edeltänyttä vuotta vilkkaampana. Joulukuussa havutukkien kantohinnat olivat reaalisesti 4 prosenttia korkeampia kuin vuonna 2012 keskimäärin, mutta havukuitupuun kantohinnat jäivät lähes edellisvuoden tasolle.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Mäntytukin kantohinta päätyi joulukuussa 55,6 ja kuusitukin 56,3 euroon kiintokuutiometriltä. Mäntytukin hinta säilyi samana kuin kuukautta aiemmin, mutta kuusitukin hinta aleni prosentilla. Havutukin reaalihinnat olivat joulukuussa nousseet edeltäneen vuoden keskimääräisestä tasosta 4 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräinen hintataso alittui kuitenkin sekä mänty- että kuusitukilla noin 6 prosentilla.

Uudistushakkuiden mänty- ja kuusitukista maksettiin joulukuussa 57,2 euroa kuutiometriltä. Harvennushakkuissa (pl. ensiharvennus) hinta oli männyllä 49,6 ja kuusella 48,4 euroa kuutiometriltä.

Mäntykuitupuun hinta oli joulukuussa 15,8 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 17,6 euroa kuutiometriltä. Hinnat olivat miltei samat kuin kuukautta aiemmin ja lähellä edellisvuoden hintatasoa. Edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräiseen reaaliseen hintatasoon verrattuna mäntykuitupuun hinta oli 6 prosenttia ja kuusikuitupuun 27 prosenttia matalampi.

Hankintahinnat

Joulukuussa mäntytukin hankintahinta oli 58,3 ja kuusitukin 57,8 euroa kuutiometriltä. Hinnat olivat lähes samat kuin edelliskuussa. Molempien hinnat jäivät 6 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskimääräistä reaalista hintaa alemmaksi. Mäntykuitupuusta maksettiin 29,7 ja kuusikuitupuusta 31,2 euroa kuutiometriltä. Männyllä hinta halpeni prosentilla ja kuusella nousi prosentilla kuukautta aiemmasta. Mäntykuitupuun hankintahinta jäi reaalisesti 8 prosenttia ja kuusikuitupuun 14 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Puumäärät

Puukaupan määrä oli yksityismetsissä joulukuussa 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 1,7 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen uudistushakkuuleimikoista ja 0,6 miljoonaa kuutiometriä harvennuksilta tai ensiharvennuksilta. Hankintakauppapuuta oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Joulukuun myrskyt eivät juuri näkyneet puukauppamäärissä, vaan loppuvuoden puukauppa oli vilkkainta syys–marraskuussa. Kaikkiaan puuta ostettiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin.

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte