METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2014, 1.4.2014

Puukauppa alueittain 2013

Toimittajat: Martti Aarne

Vuoden 2013 reaalinen kantohintataso 2 prosenttia edellisvuotta korkeampi

Kantohinnat nousivat vuonna 2013 reaalisesti 2 prosenttia edellisvuonna maksettuihin hintoihin verrattuna. Vuositasolla tarkasteltuna mäntytukin kantohinta nousi 2 prosenttia ja kuusitukin 4 prosenttia. Myös kuitupuutavaralajien reaalinen kantohintakehitys oli niukasti plussan puolella. Puukaupan määrä nousi lähes 37 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Yksityismetsien puukaupan nimellinen kantohintataso oli viime vuonna 3 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2012. Reaalihinnoilla tarkasteltuna kantohintojen keskimääräinen vuosimuutos oli 2,3 prosenttia (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Nousu painottui kantorahatulojen kertymisen kannalta keskeisiin puutavaralajeihin eli mänty- ja kuusitukkiin. Vuositasolla tarkasteltuna mäntytukista maksettiin 55,5 euroa (+2 % edellisvuodesta) ja kuusitukista 56,5 euroa (+4 %) kuutiometriltä. Myös kuitupuusta maksetut kantohinnat olivat reaalisesti hienoisessa nousussa. Koivukuitupuusta maksettiin prosentin verran edellisvuotta enemmän, mänty- ja kuusikuitupuun kantohintakehitys oli vain niukasti plussalla.

Kantohinnat nousivat eniten maan etelä- ja länsiosissa. Eniten – 13 prosenttia – reaalinen kantohintataso nousi Lounais-Suomen alueella, jossa toisaalta edellisvuoden lasku oli suurin lähinnä myrskytuhopuun korjuun takia. Seuraavina olivat Häme-Uusimaa (+5 %) sekä Etelärannikko ja Pirkanmaa (molemmat +4 %). Itä- ja Pohjois-Suomessa reaaliset kantohinnat alenivat vuoteen 2012 verrattuna. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa laskua oli vajaa prosentti, Kainuussa 2 prosenttia ja Lapissa lähes 6 prosenttia.

Pitkän aikavälin reaalisia hintamuutoksia voidaan tarkastella vertaamalla vuoden 2013 kantohintoja esimerkiksi vuonna 1998 maksettuihin hintoihin (kuvat 3 ja 4). Vuosi 1998 oli viimeinen vuosi, jolloin puukaupan osapuolet hakivat yhteistä hintanäkemystä. Vuonna 2013 reaaliset kantohinnat olivat keskimäärin 17 prosenttia vuoden 1998 tason alapuolella. Kuusitukki on ainoana puutavaralajina säilyttänyt reaaliarvonsa 15 vuoden tarkastelujaksolla (+3 %). Mäntytukin reaalinen kantohinta on laskenut 16 prosenttia, ja eri kuitupuutavaralajeilla lasku on vaihdellut 17 ja 44 prosentin välillä. Alueittain tarkasteltuina kantohinnat ovat pudonneet eniten Pohjois-Savon (–19 %) ja Keski-Suomen (–18 %) alueilla. Vastaavasti pienintä lasku on ollut Etelä-Savossa (–7 %) ja Lapissa (–9 %).

Hankintahinnat

Vuositasolla tarkasteltuina kaikkien puutavaralajien hankintahinnat nousivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ja kehitys seurasi pitkälti kantohintojen muutoksia. Hankintakauppojen mäntytukki kallistui reaalisesti edellisvuodesta 2 prosenttia ja kuusitukki 4 prosenttia. Kaikkien kuitupuutavaralajien
hankintahinnat nousivat prosentin vuodesta 2012.

Pitkän jakson hankintahintojen vertailussa näkyy sama trendi kuin kantohinnoissa: kuusitukin reaalihinta oli lähes vuoden 1998 tasolla (–1 %), mutta mäntytukin hinta laski 14 prosenttia. Eri kuitupuutavaralajeilla hankintahintojen reaalilasku vaihteli välillä 19–32 prosenttia.

Puumäärät

Yksityismetsien puukauppaa käytiin vuonna 2013 normaalivuotta selvästi vilkkaampaa tahtia. Puukaupan kokonaismäärä nousi 36,8 miljoonaan kuutiometriin, josta pystykauppojen osuus oli 85 prosenttia. Noin 2/3 pystykauppojen puusta oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennushakkuiden osuus oli 17 prosenttia ja ensiharvennusten 14 prosenttia. Teollisuuden välitöntä puuntarvetta paremmin kuvaavat hakkuumäärät nousivat yksityismetsissä noin 44 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013 (+8 % edellisvuodesta).

Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut vuonna 2013. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Tässä vuositilastossa näiden yritysten tiedot ovat mukana koko vuodelta 2013. Puukauppatilasto kattaa nykyään noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta.

Kuvat 1-2.
Kuvat 3-4.
Kuvat 3-4.
Kuvat 3-4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte