METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2014, 14.4.2014

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoitotyöt vähenivät ja metsänparannustöiden suoritemäärät kasvoivat vuonna 2013

Metsänviljelyala supistui vuonna 2013 ennätyksellisen pieneksi, 98 000 hehtaariin. Taimikonhoitoala pieneni hieman edellisvuodesta, 152 000 hehtaariin. Metsien lannoitus lisääntyi neljänneksellä 41 000 hehtaariin ja vanhoja metsäojia kunnostettiin 55 000 hehtaarilla. Hakkuiden kokonaispinta-ala kasvoi vuotta aiemmasta 4 prosentilla 718 000 hehtaariin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden määrät

Vuoden 2013 metsien uudistamisalasta – 121 000 hehtaarista – viljeltiin 98 000 hehtaaria (–9 % edellisvuodesta) ja 23 000 hehtaarilla (+13 %) tehtiin siemen- ja suojuspuuhakkuita. Metsänviljelyalasta 77 000 hehtaaria istutettiin ja 22 000 hehtaaria kylvettiin. Metsänviljelyala jäi vuodesta 1965 alkaneen tilastointijakson pienimmäksi. Supistuneet viljelyalat lienevät seurausta avohakkuiden vähenemisestä pidemmällä ajanjaksolla. Vuosina 2003–2007 avohakkuiden keskimääräinen ala oli 148 000 hehtaaria vuodessa, mutta vuosina 2008–2012 enää keskimäärin 115 000 hehtaaria.

Maanmuokkausala pieneni vuotta aiemmasta 2 prosenttia 107 000 hehtaariin. Teollisuuden ja valtion metsien muokkauksista lähes kolmannes tehtiin koneellisen kylvön tai istutuksen yhteydessä, yksityismetsissä vain noin kymmenesosa. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen yhteenlaskettu ala pieneni edellisvuodesta 213 000 hehtaariin (–3 %). Nuoren metsän kunnostusala – 61 000 hehtaaria – jatkoi vuodesta 2009 alkanutta supistumistaan. aimikoita hoidettiin syksyn ja alkutalven hyvistä olosuhteista huolimatta edellisvuotta vähemmän, 152 000 hehtaaria (–2 %). Yksityismetsien taimikonhoitoala – 114 000 hehtaaria (–2 %) – oli yhtä suuri kuin viiden edeltäneen vuoden keskiarvo.

Metsänlannoitusala nousi edellisvuodesta neljänneksen 41 000 hehtaariin. Yksityismetsissä terveyslannoitusten osuus oli 60 prosenttia 20 000 hehtaarin lannoitusalasta, kun taas teollisuuden ja valtion metsissä kasvatuslannoitusten osuus oli 90 prosenttia 21 000 hehtaarin lannoitusalasta. Terveyslannoituksilla parannetaan maaperän ja puuston ravinnetilaa ja valtio tukee näitä lannoituksia yksityismetsissä.

Kunnostusojitusten ala ylsi 55 000 hehtaariin (+7 %). Yksityismetsissä ojitusten vaikutusalue kasvoi 46 000 hehtaariin (+9 %), mutta teollisuuden ja valtion metsissä ala pieneni hieman edellisvuodesta. Yksityismetsien vanhojen ojien kunnostuksista lähes 60 prosenttia tehtiin Pohjanmaalla.

Vanhojen metsäteiden perusparannusmäärä ylitti jälleen 3 000 kilometrin rajan vuoden 2012 notkahduksen jälkeen. Yksityismetsissä metsäteitä kunnostettiin 2 095 kilometriä (–17 % edellisvuodesta), mutta teollisuuden ja valtion metsissä teiden kunnostusmäärä pieneni 964 kilometriin (–16 %). Uusien metsäteiden rakentaminen väheni edellisvuodesta
673 kilometriin (–5 %).

Hakkuupinta-alat

Vuoden 2013 hakkuiden kokonaispinta-ala kasvoi vuotta aiemmasta 718 000 hehtaariin (+4 %). Yksityismetsissä hakkuita tehtiin 553 000 hehtaarilla (+8 %), ja teollisuuden ja valtion metsissä 165 000 hehtaarilla (–7 %). Yksityismetsien hakkuualat perustuvat metsänkäyttöilmoituksiin, joten tiedot eivät täysin kuvaa toteutuneita hakkuita.

Kasvatushakkuualasta – 541 000 hehtaarista – yli puolet oli ensiharvennuksia myöhempiä harvennuksia. Ensiharvennusten ala – 192 000 hehtaaria – kasvoi vuotta aiemmasta vain prosentin. Metsän uudistamiseen tähtääviä hakkuita tehtiin 163 000 hehtaarilla eli lähes neljänneksellä hakkuualasta. Uudistushakkuista 86 prosenttia oli avohakkuita, joiden ala kasvoi 140 000 hehtaariin (+14 %).

Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä ylsi ennätysalaan 117 000 hehtaariin. Yksityismetsien torjunta-ala – 91 000 hehtaaria – kasvoi kolmanneksen vuotta aiemmasta. Lähes kahdella kolmasosalla yksityismetsien äsittelyalasta torjunta tehtiin kasvatushakkuiden yhteydessä.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonais- ja yksikkökustannustiedot julkaistaan erillisessä metsätilastotiedotteessa viikolla 21, minkä jälkeen tiedot viedään myös Metinfo Tilastopalveluun (www.metla.fi /metinfo/tilasto/). Suoritetiedot viedään Metinfo Tilastopalveluun jo viikolla 17.

Suorite- ja kustannustiedot julkaistaan eri aikaan, jotta suoritetiedot olisivat kaikkien tiedonkäyttäjien saatavilla mahdollisimman pian. Julkistamiskalenteri päivitetään vuosittain Metinfo Tilastopalveluun.

Taulukko

Kuvat
Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte