METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2014, 3.6.2014

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 304 miljoonaa euroa vuonna 2013

Vuonna 2013 metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 304 miljoonaa euroa, mikä oli reaalisesti kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityismetsissä näiden töiden kustannukset olivat 220 miljoonaa euroa, metsäteollisuuden metsissä 33 ja valtion metsissä 51 miljoonaa euroa. Yksityismetsien kustannuksista valtion tuki kattoi 64 miljoonaa euroa, minkä lisäksi energiapuun korjuuta tuettiin 12 miljoonalla eurolla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden määrät

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset olivat 304 miljoonaa euroa vuonna 2013. Töihin käytetty rahamäärä kasvoi lähes 8 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta. Kulutettu euromäärä - reaalisilla rahanarvoilla laskettuna - oli kuitenkin 8 prosenttia viiden edeltäneen vuoden keskiarvoa pienempi. Kokonaissummasta 220 miljoonaa euroa kului yksityismetsissä, 33 miljoonaa euroa metsäteollisuuden metsissä ja 51 miljoonaa euroa valtion metsissä. Sekä yksityismetsissä että valtion metsissä näihin töihin käytetty rahasumma kasvoi reaalisesti 2 prosenttia. Metsäteollisuus sen sijaan investoi omiin metsiinsä 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Eniten rahaa käytettiin nuoren metsän hoitoon, jossa eri työlajien kokonaiskustannukset olivat 103 miljoonaa euroa vuonna 2013. Käytetty euromäärä oli reaalisesti yhtä suuri kuin vuotta aiemmin. Taimikonhoitoon käytetty 62 miljoonaa euroa kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia. Valtion metsissä panostus taimikonhoitoon lisääntyi suhteellisesti paljon enemmän, 24 prosenttia.

Metsänuudistamistöiden väheneminen edellisvuodesta supisti näihin töihin käytettyä rahamäärää reaalisesti 6 prosenttia. Uudistamistöiden 101 miljoonan euron kokonaissummasta kului 60 miljoonaa euroa metsänviljelyyn, 33 maanmuokkaukseen ja loput 8 miljoonaa euroa uudistusalojen raivaukseen ja kulotukseen.

Investoinnit metsänparannustöihin (ml. metsänlannoitus) kasvoivat 76 miljoonaan euroon, mikä on 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimman menoerän muodostivat 46 miljoonan euron investoinnit metsäteihin. Reaalisesti metsänparannustöihin käytettiin 15 prosenttia enemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. Metsänlannoituksiin kulunut euromäärä lisääntyi suhteellisesti eniten, 30 prosenttia. Sekä kunnostusojituksiin että metsäteihin meni 10 prosenttia edellisvuotta enemmän rahaa.

Vuonna 2013 valtio tuki yksityismetsätaloutta 76 miljoonalla eurolla, missä oli reaalisesti laskua 10 prosenttia edellisvuodesta. Puuntuotantoon eli metsänhoito- ja metsänparannustöihin tuesta käytettiin 64 miljoonaa euroa (+4 %). Lopulla 12 miljoonalla eurolla tuettiin energiapuun korjuuta. Kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella maksettu haketustuki päättyi vuonna 2013.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset

Metsänhoitosuositusten ja työmenetelmien muutokset heijastuvat myös tilastointiin. Taimikon varhaisperkauksen tärkeyttä on korostettu viime vuosina. Tämän työlajin kustannuksista on saatu tietoa vain metsäteollisuudelta vuodesta 2008 lähtien. Taimikon varhaisperkauksen yksikkökustannus oli keskimäärin 355 euroa hehtaarilta ja varsinaisen taimikonhoidon 463 euroa hehtaarilta metsäteollisuuden omissa metsissä vuonna 2013.

Yksityismetsien keskeisten työlajien yksikkökustannuksista mätästyksen kustannus nousi edellisvuodesta reaalisesti eniten, 6 prosenttia. Ojituskustannusten nousu oli lähes yhtä suuri, 5 prosenttia. Istutuksen (ml. työ ja taimimateriaali) ja metsäteiden perusparannuksen yksikkökustannukset laskivat prosentin vuotta aiemmasta.

Yksityismetsien metsäteiden rakentamisen ja perusparannusten osalta ollaan tilanteessa, jossa tietosuojasyistä yksikkökustannustietoja ei voida julkaista kaikille Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen alueille. Näiden alueiden kokonaiskustannukset on arvioitu koko maan yksikkökustannuksen perusteella. Pohjois-Karjalan alueella on oltu tässä tilanteessa kaikkien työlajien osalta jo vuodesta 2010 lähtien.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet

Tiedot metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteista on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 14/2014 (saatavilla:www.metla.fi /metinfo/tilasto/julkaisut/mtt/2014/mhpp12.pdf ) Suorite- ja kustannustiedot julkaistaan eri ajankohtina, jotta aikaisemmin valmistuvat suoritetiedot olisivat kaikkien tiedonkäyttäjien saatavilla mahdollisimman pian. Metsätilastojen julkistamiskalenteri on saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta.

Taulukko

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte