METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 6/2014, 14.2.2014

Metsämaan omistus 2012

Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän

Vuoden 2006 jälkeen sekä pienten (alle 10 ha) että suurten (yli 200 ha) metsätilojen lukumäärät ja metsäpinta-alat ovat kasvaneet. Yli 200 metsähehtaarin tilojen yhteenlaskettu metsämaan pinta-ala on yhteensä noin 200 000 hehtaaria isompi kuin kuusi vuotta aiemmin. Yksityishenkilöiden omistuksessa suurin muutos on verotusyhtymien hallussa olevan metsäpinta-alan suureneminen lähes 300 000 hehtaaria.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Tässä Metsätilastotiedotteessa tarkastellaan lähinnä yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumääriä ja pinta-aloja. Osa taulukoista kattaa myös muut metsänomistajaryhmät. Metsätilakokonaisuudella tarkoitetaan yhtenä kokonaisuutena saman omistajan kaikkia metsäkiinteistöjä niiden sijainnista riippumatta. Metsätilakokonaisuus tilastoidaan omistajan asuinpaikkakunnan mukaan. Tiedotteen taulukossa 5 on verohallinnon metsänhoitomaksuvelvoitteen seurantaan perustuva metsälötilasto. Siinä saman metsänhoitoyhdistyksen toimialueella sijaitsevat saman omistajan metsäkiinteistöt muodostavat metsälön. Niiden kokonaislukumäärä on 443 000, kun edellä mainittuja metsätilakokonaisuuksia on kaikkiaan 375 000 (tässä määrässä minimipinta-ala 1 ha).

Yksityishenkilöillä (henkilö- tai perheomistus, verotusyhtymät ja kuolinpesät) oli omistuksessaan 346 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta, joilla oli hallussaan keskimäärin 30,3 hehtaaria metsämaata. Metsänomistajien lukumäärä ylsi kuitenkin 632 000 henkilöön, sillä samalla metsätilakokonaisuudella oli tavallisesti useita omistajia (puolisot, yhtymän tai kuolinpesän jäsenet). Keskimäärin henkilö- ja perheomistuksessa olevalla metsätilakokonaisuudella oli 1,2 omistajaa, verotusyhtymällä 2,9 omistajaa ja kuolinpesällä 4,0 omistajaa.

Verrattaessa yksityishenkilöiden omistamia metsätilakokonaisuuksia kokoluokittain vuosina 2012 ja 2006 (josta ensimmäiseksi laadittiin tällainen tilasto) havaitaan sekä pienten, metsämaa-alaltaan alle kymmenen hehtaarin tilojen (minimipinta-ala 1 ha) että suurten, yli 200 hehtaarin tilojen lukumäärän lisääntyneen. Näissä kokoluokissa nettomuutos oli viidessä vuodessa + 7 400 kappaletta. Vaikka alle kymmenen metsähehtaarin tilojen lukumäärä oli kasvanut lähes parikymmenkertaisesti yli 200 metsähehtaarin tiloihin verrattuna, metsämaan ala oli kuitenkin lisääntynyt vähintään 200 hehtaarin tiloilla paljon enemmän (191 000 ha) kuin alle kymmenen hehtaarin tiloilla (24 000 ha). Metsänomistus on siis pirstoutunut useampiin käsiin, mutta metsämaa on keskittynyt yhä suuremmille metsätiloille. Tilojen määrä väheni 20 ja 100 metsähehtaarin välillä olevissa kokoluokissa. Metsävähennyksen laajennus verovuodesta 2008 alkaen näyttää kiihdyttäneen edelläkuvattuja muutoksia.

Alle 20 metsähehtaarin (minimipinta-ala 1 ha) tilakokonaisuuksia oli lukumääräisesti 60 prosenttia kaikista tiloista, mutta niiden osuus metsämaan alasta jäi 17 prosenttiin. Sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa lukumääräisesti yleisimmin omistettuja olivat kooltaan 20–49 metsähehtaarin tilat, joita oli lähes neljännes tiloista. Etelä-Suomessa mainitun kokoluokan metsätilat edustivat lähes kolmannesta metsämaan alasta, kun Pohjois-Suomessa osuus jäi viidennekseen. Vaikka yli sadan hehtaarin metsätiloja oli vain viisi prosenttia, niiden osuus metsäalasta oli lähes 30 prosenttia. Suurimpia, yli 1 000 metsämaahehtaarin metsätilakokonaisuuksia oli yksityisomistuksessa 78. Ne kattoivat kaksi prosenttia yksityismetsien metsämaan pinta-alasta.

Kaikkiaan Verohallinnon rekisteri kattaa 17,1 miljoonaa hehtaaria metsämaata. Tämä poikkeaa Metlan valtakunnan metsien inventoinnin metsämaan alasta (20,3 milj. ha), sillä Verohallinnon tiedot pohjautuvat entisen metsäverojärjestelmän vanhoihin veroluokituksiin, kun taas Metlan inventointitiedot perustuvat vuosina 2009–2012 tehtyihin maastomittauksiin. Verohallinnon mukaan yksityishenkilöt omistivat 10,5 miljoonaa metsämaahehtaaria. Tästä oli henkilö- tai perheomistuksessa 7,7 miljoonaa hehtaaria, verotusyhtymillä 1,7 miljoonaa hehtaaria ja kuolinpesillä 1,1 miljoonaa hehtaaria.

Muiden metsänomistajaryhmien hallussa oli 6,6 miljoonaa metsämaahehtaaria. Valtion metsäomaisuus on 4,1, kuntien 0,4 ja seurakuntien runsaat 0,1 miljoonaa hehtaaria. Osakeyhtiöt omistavat 1,5 miljoonaa hehtaaria. Yhteismetsien metsämaan kokonaispinta-ala jäi 0,4 miljoonaan hehtaariin, mutta on kasvava (taulukko 4).

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte