METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2014, 1.10.2014

Hakkuukertymä ja puuston poistuma alueittain 2013

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Vuonna 2013 hakkuukertymä yli 65 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuden raaka-aineeksi ja energiantuotantoon hakatusta runkopuusta muodostuva hakkuukertymä nousi vuonna 2013 Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 65 miljoonaan kuutiometriin. Puuston poistuma kohosi 79 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuukertymä ja puuston poistuma olivat suurempia kuin koskaan aikaisemmin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Hakkuukertymä

Metsäteollisuustuotteiden kysynnän elpyminen ja tuotannon kasvu nostivat vuonna 2013 teollisuuspuun hakkuut yli 56 miljoonaan kuutiometriin, mistä edellisvuosien tapaan lähes kolme viidesosaa oli kuitupuuta ja loput tukkipuuta. Kokonaismäärä kasvoi vuotta aikaisemmasta yli 5 miljoonaa kuutiometriä, eli 11 prosenttia. Teollisuuspuun hakkuumäärä ylsi vuosituhannen vaihteen huippuvuosien lukemiin, mutta jäi runsaat 2 miljoonaa kuutiometriä ennätysvuoden 2007 hakkuista.

Metsähakkeen raaka-aineeksi ja pientalojen polttopuuksi hakatun runkopuun määrät pysyivät edellisvuoden suuruusluokassa, yhteensä hieman alle 9 miljoonassa kuutiometrissä.

Kotimaisen metsäteollisuuden ja energiantuotannon käyttöön sekä vientiin hakatusta runkopuusta muodostuva hakkuukertymä kohosi uusiin ennätyslukemiin vuonna 2013. Se oli 65 miljoonaa kuutiometriä, eli 5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Määrä ylitti vuosituhannen vaihteen huippulukemat noin neljällä ja edellisen ennätysvuoden 2007 hakkuukertymän runsaalla miljoonalla kuutiometrillä, koska energiantuotantoon hakatun runkopuun määrä oli vuonna 2013 noin 3–4 miljoonaa kuutiometriä suurempi.

Kertymälukuihin liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska energiapuun korjuumäärien tilastointi ei ole yhtä luotettavaa kuin teollisuuspuun hakkuiden. Pientaloissa käytetyt polttopuumäärät selvitettiin edellisen kerran lämmityskaudelta 2007/2008. Metsähakkeen raaka-aineeksi korjatun runkopuun tietoja taas ei ole saatu korjuuorganisaatioilta riittävän kattavasti, joten nämä määrät tilastoitiin lämpö- ja voimalaitosten ilmoittamien hakkeen raaka-ainemäärien (koko- ja raakapuu) perusteella.

Metlassa arvioidaan myös Suomen metsien kestäviä hakkuumahdollisuuksia. Valtakunnan metsien inventoinnin vuosien 2009–2012 mittausten perusteella tukki- ja kuitupuun suurin kestävä hakkuumahdollisuusarvio vuosille 2010–2019 on noin 73 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi energiapuun vastaava kertymäarvio on 21 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta teollisuuspuun mitat täyttävää runkopuuta on vajaat 6 miljoonaa kuutiometriä. Näihin arvioihin verrattuna hakkuumahdollisuuksista käytettiin vuonna 2013 noin neljä viidesosaa.

Puuston poistuma

Ennätyssuuren hakkuukertymän myötä myös puuston poistuma kohosi vuonna 2013 uusiin huippulukemiin, 79 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 9 prosenttia, eli 6 miljoonaa kuutiometriä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Yksityismetsissä hakkuut ja puuston poistuma kasvoivat kokonaismääriä enemmän, sillä yhtiöiden ja valtion metsissä hakkuut ja poistuma hieman pienenivät.

Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään hakkuista metsään jäävän hukkapuun osuus ja käyttämättä jäävä luonnonpoistuma, joiden suuruus lasketaan valtakunnan metsien inventoinnin koealatietojen perusteella. Vuonna 2013 metsähukkapuun määräksi saatiin runsaat 9 miljoonaa kuutiometriä, ja luonnonpoistuma oli edellisten vuosien tapaan hieman alle 5 miljoonaa kuutiometriä.

Puuntuotantoon käytettävissä olevien metsien puuston arvioidaan kasvavan 99 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston poistuma oli siitä 80 prosenttia vuonna 2013.

Hakkuukertymään ja luonnonpoistumaan sisältyvän energiapuun tilastointitapaa on muutettu takautuvasti vuodesta 2008 alkaen. Uudet tilastoluvut on päivitetty Metinfo Metsätilastoihin. Muutos tehtiin, koska metsähakkeen raaka-aineeksi hakattavan runkopuun määriä ei ole saatu kerättyä riittävän kattavasti hakkuutilaston aineistonkeruussa. Uudessa menetelmässä hakkeen raaka-aine tilastoidaan lämpö- ja voimalaitosten ilmoittamien koko- ja rankapuun käyttömäärien perusteella. Käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin tilaston laatuselosteessa.

Kuvat 1-2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte