METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 19/2014, 16.5.2014

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö lisääntyi vuonna 2013 viidellä prosentilla edellisvuodesta 64,5 miljoonaan kuutiometriin. Sekä kotimaisen raakapuun että tuontipuun käyttö kasvoi 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Tuontipuuta kului 10 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi 16 prosenttia teollisuuden koko raakapuun käytöstä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 2013 edellisvuodesta kaikissa päätuoteryhmissä lukuun ottamatta paino- ja kirjoituspapereita. Markkinatilanteen kohentuminen näkyi myös teollisuuden puunkäytössä, joka kääntyi nousuun kahden vuoden alamäen jälkeen. Metsäteollisuus käytti tuotteiden valmistukseen raakapuuta kaikkiaan 64,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä (5 %) enemmän kuin vuosina 2011 ja 2012. Lisäksi metsäteollisuudessa hyödynnettiin saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteena syntynyttä haketta ja purua 8,6 miljoonaa kuutiometriä. Sivutuotepuun määrä lisääntyi 6 prosentilla edellisvuodesta. Näissä luvuissa ei ole mukana energiantuotantoon käytettyä puuta.

Huippuvuosina 2006–2007 metsäteollisuudessa kului raakapuuta yli 75 miljoonaa kuutiometriä. Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut kapasiteetin leikkaukset ovat kuitenkin vähentäneet puunkäyttöä. Toisaalta teollisuuspuun väheneminen on osin korvautunut energiapuun käytön kasvulla.

Vuonna 2013 metsäteollisuus jalosti kotimaista raakapuuta 54,5 miljoonaa kuutiometriä, missä oli kasvua 3 prosenttia edellisvuodesta. Tuontipuun käyttö lisääntyi lähes viidenneksellä 10,0 miljoonaan kuutiometriin, mistä 96 prosenttia käytettiin puumassan valmistukseen. Teollisuuden koko raakapuun käytöstä tuontipuulla katettiin 16 prosenttia. Suurimmillaan tuontipuun käyttö oli vuonna 2006 (19 milj. m³), jolloin sen osuus oli neljännes teollisuuspuusta.

Eniten raakapuuta (mukaan lukien tuontihake) kului selluteollisuudessa: 30,5 miljoonaa kuutiometriä. Lisäystä edellisvuodesta oli 4 prosenttia. Mekaanisten ja puolikemiallisten puumassojen valmistus vei raakapuuta 7,7 miljoonaa kuutiometriä (–4 %). Sahateollisuudessa mäntytukin käyttö lisääntyi 9 prosentilla ja kuusitukin 10 prosentilla. Kaikkiaan sahat käyttivät raakapuuta 23,2 miljoonaa kuutiometriä. Vaneriteollisuuden puunkäyttö – 2,8 miljoonaa kuutiometriä – oli 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kaakkois-Suomen alueella toimiva metsäteollisuus käytti lähes kolmanneksen (19,5 milj. m³) koko teollisuuden raakapuusta. Lounais-Suomessa kului raakapuuta 6,4 miljoonaa kuutiometriä eli 10 prosenttia kokonaiskäytöstä. Puutavaralajeittain tarkasteltuna Kaakkois-Suomi edusti yli 40 prosenttia kuitupuun ja tuontihakkeen kokonaiskäytöstä. Häme-Uusimaan alue puolestaan oli tukkipuun tärkein käyttöalue: 3,2 miljoonaa kuutiometriä (13 % tukin kokonaiskäytöstä).

Suomeen tuodusta raakapuusta 70 prosenttia (7,0 milj. m³) kului Kaakkois-Suomen alueella. Tästä määrästä yli puolet oli lehtikuitupuuta.

Kuvat 1 ja 2.

Kuvat 3 ja 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte