METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2014, 9.7.2014

Puun käyttö 2013

Raakapuun kokonaiskäyttö nousi 74 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013

Raakapuuta käytettiin vuonna 2013 kaikkiaan 73,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010–2012. Metsäteollisuudessa raakapuuta kului 64,5 miljoonaa kuutiometriä. Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin runkopuusta valmistettua metsähaketta ennätykselliset 4,1 miljoonaa kuutiometriä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuuden markkinatilanteen parannuttua myös puun käyttömäärät kääntyivät nousuun vuonna 2013. Raakapuun kokonaiskäyttö nousi 73,9 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli reilut 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010–2012. Metsäteollisuuden osuus kokonaiskäytöstä oli kahden edellisvuoden tapaan 87 prosenttia. Loppu koostui raakapuun energiakäytöstä, johon sisältyy pientalojen polttopuu sekä lämpö- ja voimalaitoksissa käytetty, runkopuusta valmistettu metsähake. Metsäteollisuus käytti vuonna 2013 raakapuuta kaikkiaan 64,5 miljoonaa kuutiometriä (+5 % edellisvuoteen verrattuna). Raakapuun käyttö energiantuotannossa nousi prosentin verran 9,4 miljoonaan kuutiometriin.

Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut kapasiteetin leikkaukset ja sulkemiset ovat merkinneet sitä, että kasvusta huolimatta teollisuuden puun käyttö vuonna 2013 jäi noin 11 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin huippuvuosina 2006–2007. Teollisen käytön laskua on osittain korvannut raakapuun käytön lisääntyminen energialähteenä lämpö- ja voimalaitoksissa. Vuonna 2013 ne käyttivät runkopuusta valmistettua metsähaketta ennätykselliset 4,1 miljoonaa kuutiometriä (+3 % edellisvuodesta). Energiapuumarkkinoiden kehittyessä kasvu on ollut nopeaa, sillä vuonna 2008 vastaava luku oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Kun hakkuutähteistä ja kannoista valmistettu metsähake sisällytetään laskelmiin, lämpö- ja voimalaitokset kuluttivat metsähaketta kaikkiaan 8,0 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013. Lisäystä edellisvuodesta oli 5 prosenttia.

Raakapuun lisäksi metsäteollisuudessa ja energiantuotannossa käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita ja jätepuuta, joiden yhteismäärä vuonna 2013 – 24,6 miljoonaa kuutiometriä – nousi 6 prosentilla edellisvuodesta. Yli 60 prosenttia kokonaismäärästä poltettiin lämpö- ja voimalaitoksilla. Metsäteollisuudessa sivutuotepuuta, kuten sahahaketta ja purua, kului 8,6 miljoonaa kuutiometriä lähinnä sellun ja mekaanisen massan valmistukseen.

Tässä Metsätilastotiedotteessa esitetään Suomessa käytetyn puun kokonaismäärät jaettuina puun ensikertaiseen ja toiskertaiseen käyttöön sekä käyttökohteen (metsäteollisuus tai energiantuotanto) mukaan. Tarkemmat tiedot metsäteollisuuden puunkäytöstä on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 19/2014 (16.5.2014). Puun energiakäytöstä on myös ilmestynyt erillinen Metsätilastotiedote 31/2014 (8.7.2014).

Kuvat 1 ja 2.

Kuvat 3 ja 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte