METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 26/2014, 12.6.2014

Kantorahatulot 2013

Toimittaja: Esa Uotila

Kantorahatulot nousivat yli 1,9 miljardiin euroon

Vuonna 2013 bruttokantorahatulot olivat yhteensä yli 1,9 miljardia euroa. Lisääntyneet hakkuut nostivat tuloja reaalisesti 13 prosenttia edellisvuodesta. Yksityismetsätalouden kantorahatulot nousivat 18 prosenttia 121 euroon hehtaarilta. Pystykauppatulojen osuus tuloista nousi 82 prosenttiin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Vuonna 2013 metsänomistajat saivat bruttokantorahatuloja yli 1,9 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot nousivat reaalisesti 13 prosenttia, kun rahanarvon muutos tehtiin tukkuhintaindeksillä. Selvästä noususta huolimatta tuloja kertyi kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna 7 prosenttia vähemmän. Yksityismetsistä tulot nousivat 0,25 miljardia euroa 1,63 miljardiin euroon ja lisääntyivät reaalisesti 18 prosenttia edellisvuodesta. Tärkein tekijä tulojen nousuun oli 16 prosentilla lisääntyneet hakkuut. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hallinnoimista valtion metsistä tulot (312 milj. €) laskivat reaalisesti 7 prosenttia tukkipuuhakkuiden 9 prosentin vähenemisen takia. Yksityismetsänomistajien kantorahatulot olivat 6 prosenttia, ja metsäteollisuuden ja valtion 7 prosenttia pienemmät kuin vuosina 2003–2012 keskimäärin.

Tukkipuun osuus tuloista lisääntyi prosenttiyksiköllä 69 prosenttiin. Puulajeittain kuusen osuus kasvoi 45 prosenttiin, ja kuusitukin osuus yksin oli 37 prosenttiyksikköä. Mänty toi tuloista 42 prosenttia, ja mäntykuitupuu oli selvästi tärkein kuitupuutavaralaji 13 prosentin osuudella. Yksityismetsissä pystykauppojen osuus kantorahatuloista nousi 3 prosenttiyksikköä 82 prosenttiin, mikä oli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo.

Alueittain tarkasteltuina bruttokantorahatulot nousivat edellisvuodesta eniten Pirkanmaan (31 %), Häme-Uusimaan (22 %) ja Kaakkois-Suomen (22 %) metsäkeskusalueilla ja laskivat vain Ahvenanmaalla (–6 %) sekä Etelärannikon (–2 %) ja Lapin (–4 %) alueilla. Eniten kantorahatuloja saaneet alueet olivat samat kuin edellisinä vuosina: Etelä-Savo (237 milj. €) ja Häme-Uusimaa (214 milj. €). Yksityismetsissä kantorahatulot metsämaan hehtaaria kohti olivat 121 euroa.

Bruttokantorahatulojen laskennassa mukana olevien markkina- ja kotitarvepuuhakkuiden lisäksi runkopuuta hankitaan myös lämpö- ja voimalaitoksille. Siitä saatu kantorahatulo on suuruusluokaltaan 20 miljoonaa euroa.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskusalueittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metlan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi /metinfo/tilasto/kannattavuus) helmi–maaliskuussa ja lopulliset tiedot Metsätilastotiedotteessa ja Metinfo Tilastopalvelussa metsäkeskusalueittaisten hakkuutilastojen ilmestymisen jälkeen. Vuoden 2015 alussa Metlan, RKTL:n, Tiken ja MTT:n tilastot muodostavat tilastoyksikön näiden laitosten fuusioituessa Luonnonvarakeskukseksi (Luke).

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte