METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 21/2014, 23.5.2014

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 56,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä nousi 11 ja kuitupuun 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuustuotteiden kysynnän elpyminen ja tuotannon kasvu vuonna 2013 nostivat teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaan kuutiometriin. Etenkin sellun ja sahatavaran tuotantomäärät kasvoivat, paino- ja kirjoituspaperien tuotanto puolestaan supistui. Hakkuumäärä oli 5,4 miljoonaa kuutiometriä eli 11 prosenttia edellisvuotista suurempi ja kahdeksan prosenttia suurempi kuin edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvo. Raakapuuta tuotiin 10,9 miljoonaa kuutiometriä eli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityismetsien hakkuista kertyi puuta kaikkiaan 44,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä vastaa 80 prosenttia teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 37,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Hankintakauppapuun määrä puolestaan oli yhtä suuri kuin vuotta aiemmin eli 7,0 miljoonaa kuutiometriä.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta oli keskimäärin 84 prosenttia vuonna 2013. Suhteellisesti eniten pystykauppojen puuta korjattiin Keski-Suomen alueella*, missä 93 prosenttia puunkorjuusta oli pystykauppojen hakkuita. Hankintahakkuita tehtiin vilkkaimmin Lapin alueella, missä 30 prosenttia yksityismetsien puumäärästä oli peräisin hankintahakkuista.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta teollisuuden käyttöön yhteensä 11,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia edellisvuotista pienempi.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät runsaspuustoisilta Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 6,4 miljoonaa kuutiometriä teollisuuspuuta, Pohjois-Savosta 5,5 ja Pohjois-Karjalasta 5,3 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuista oli tukkipuuta 23,8 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen verrattuna määrä oli 11 prosenttia suurempi. Kuusitukkeja hakattiin 12,6, mäntytukkeja 10,2 ja lehtitukkeja 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun hakkuumäärä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta 32,3 miljoonaan kuutiometriin. Mäntykuitupuuta kertyi 15,3 miljoonaa kuutiometriä, kuusikuitupuuta 8,8 ja lehtikuitupuuta 8,2 miljoonaa kuutiometriä.

* Alueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita. Suomen metsäkeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta.

Kuva


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteisiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte