METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 43/2013, 8.11.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden vienti 11 miljardia euroa vuonna 2012

Tuontipuulla katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta vuonna 2012. Merkittävimmät puutavaralajit olivat koivukuitupuu ja hake. Puusta 66 prosenttia tuli Venäjältä. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11 miljardin euron arvosta. Arvolla mitattuna niitä meni eniten Saksaan (1, 9 mrd. €) ja Britanniaan (1,1 mrd. €).

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin 10,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna 2012. Määrä väheni kolme prosenttia edellisvuotisesta ja oli 36 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, minkä jälkeen vuosituonti on vaihdellut 9–12 miljoonan kuutiometrin välillä. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta oli edellisvuoden tapaan 17 prosenttia.

Puutavaralajeista vuonna 2012 tuotiin maahan eniten koivukuitupuuta (4,1 milj. m³) ja haketta (3,4 milj. m³). Hakkeesta 86 prosenttia oli tehty havupuusta. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 15 prosenttia ja hakkeen väheni prosentin vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna hake on jätepuun ohella ollut ainoa puutavaralaji, jonka tuonti on lisääntynyt. Hakkeen tuonnissa lisäys pitkän aikavälin keskiarvoon oli kolmannes. Kaikkien muiden puutavaralajien tuonti on supistunut selvästi. Tukin tuonti ulkomailta oli vähäistä määrän jäätyä 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus oli 16 prosenttia ja Viron 14 prosenttia. Venäläisen puun osuus tuonnista oli lievässä nousussa. Latvian ja Viron osuudet olivat ennallaan.

Suomesta vietiin vuonna 2012 ulkomaille puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Neljä viidesosaa tästä meni Ruotsiin ja vajaa kymmenesosa Egyptiin. Viennistä 0,6 miljoonaa kuutiometriä oli joko mäntytukkia tai -kuitupuuta. Haketta vietiin 0,3 miljoonaa kuutiometriä ja jätepuuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

¹Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut – puun vienti + puun tuonti

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita vuonna 2012 yhteensä 11,0 miljardin euron arvosta. Laskua edellisvuodesta oli reaalisesti 5 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteet muodostivat 19 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Tärkein kauppakumppani oli Saksa, jonne vietiin metsäteollisuustuotteita 1,85 miljardin euron arvosta. Britanniaan niitä vietiin 1,10 miljardin euron arvosta.

Vuonna 2012 puutuoteteollisuuden viennin arvo supistui reaalisesti 2 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaraa vietiin 6,45 ja vaneria 0,85 miljoonaa kuutiometriä. Viennin arvot olivat vastaavasti 1,24 ja 0,45 miljardia euroa. Sahatavaraviennin määrä lisääntyi 5 prosentilla ja arvo reaalisesti 2 prosentilla vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattaessa sahatavaran vientimäärä jäi kuitenkin 8 prosenttia ja reaaliarvo 21 prosenttia pienemmäksi. Vanerin vientimäärä ja reaaliarvo ovat pudonneet selvästi pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli 8,79 miljardia euroa (reaalinen muutos –5 % edellisvuodesta). Paperi muodostaa lähes puolet metsäteollisuustuotteiden viennin kokonaisarvosta. Paperin vientimäärä laski 7 prosenttia ja arvo reaalisesti 6 prosenttia edellisvuodesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna paperin vientimäärä on supistunut 19 prosenttia ja viennin reaaliarvo 26 prosenttia. Papereiden vientiä on vaivannut vuonna 2001 alkanut hintatason vähittäinen aleneminen.

Vuonna 2012 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,51 miljardin euron arvosta. Tärkein tuoteryhmä oli massa, jonka tuonnin arvo ylsi 0,27 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteita tuli eniten Ruotsista (0,36 mrd. €) ja Brasiliasta (0,19 mrd. €).

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte