METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2013, 8.3.2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat vuonna 2012

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 10,9 miljardin euron arvosta vuonna 2012. Vienti väheni reaalisesti 5 prosentilla edellisvuodesta. Puun tuonti päätyi vuoden lopussa 10,0 miljoonaan kuutiometriin jääden 3 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Luvut ovat ennakkotietoja.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin 10,0 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna 2012. Määrä oli 3 prosenttia edellisvuotista pienempi. Tuonti oli pudonnut noin puoleen vuoden 2005 huipputasolta. Tuonnin tärkein puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi 4,0 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuotiin haketta (3,3 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (0,9 milj. m³). Kuitupuun ja hakkeen yhteismäärä oli 9,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti oli vähäistä, sillä määrä jäi 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Eniten puuta tuli Suomeen Venäjältä, 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän osuus tuontipuusta oli tavanomainen kaksi kolmannesta. Seuraavina olivat Latvia (1,6 milj. m³) ja Viro (1,4 milj. m³). Tuonti muista maista oli vähäistä.

Kuitupuun reaalinen tuontihintataso aleni edellisvuodesta. Tuodusta koivukuitupuusta maksettiin reaalisesti 10 prosenttia vähemmän. Mäntykuitupuulla pudotus oli 6 prosenttia ja kuusikuitupuulla 8 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Vuonna 2012 Suomesta vietiin 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä väheni 16 prosenttia edellisvuodesta. Eniten vietiin mäntyä; sekä tukkia että muuta mäntyraakapuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2012 Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 10,9 miljardin euron arvosta. Vienti supistui reaalisesti viidellä prosentilla edellisvuodesta ja jäi viidenneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Metsäteollisuustuotteiden vientituloista neljä viidesosaa oli peräisin massa- ja paperiteollisuudesta. Suomen tavaraviennin arvosta 19 prosenttia tuli metsäteollisuustuotteista.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli 8,7 miljardia euroa vuonna 2012. Paperin vientimäärä supistui 7 prosentilla ja paperi- ja kartonkijalosteiden 10 prosentilla edellisvuodesta. Papereissa päällystämättömän aikakauslehtipaperin vientimäärä supistui eniten, 26 prosenttia. Paperin reaalinen hintataso oli keskimäärin 2 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Paperi- ja kartonkijalosteiden reaalinen hintataso pysyi ennallaan. Massan vientimäärä kasvoi 7 prosentilla ja kartongin 1 prosentilla. Massan reaalinen vientihintataso oli pudonnut 12 prosentilla ja kartongin 4 prosentilla vuoden takaisesta.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo ylsi 2,2 miljardiin euroon. Sahatavaran vientimäärä kasvoi 5 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaran reaalinen hintataso kuitenkin putosi 3 prosentilla.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,5 miljardin euron arvosta vuonna 2012. Tärkein tuotu tavararyhmä oli massa, jonka arvo ylsi 0,3 miljardiin euroon.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte