METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 15/2013, 18.4.2013

Puun energiakäyttö 2012

Toimittaja: Esa Ylitalo

Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin vuonna 2012 kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 17,8 miljoonaa kiintokuutiometriä. Merkittävin puupolttoaine oli metsähake, jota kului 7,6 miljoonaa kiintokuutiometriä, 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kiintokuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2012 kaikkiaan 17,8 miljoonaa kiintokuutiometriä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Käyttö lisääntyi edellisvuodesta yli miljoona kuutiometriä eli 6 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 34 terawattituntia (TWh), lähes 40 prosenttia kaikesta puuenergiasta ja 9 prosenttia kaikkien energialähteiden kokonaiskulutuksesta.

Metsähakkeen käytössä saavutettiin uusi ennätys. Lämpö- ja voimalaitoksissa poltettiin metsähaketta 7,6 miljoonaa kuutiometriä, 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 8,3 miljoonaan kiintokuutiometriin. Tarkistetussa Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 metsähakkeen vuotuinen käyttötavoite on asetettu 10–12 miljoonaan kuutiometrin vuoteen 2015 mennessä. Keväällä 2013 päivitetyssä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa tulisi nostaa 25 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa noin 13 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta.

Metsäteollisuuden sivutuotepuun lämpö- ja voimalaitoskäyttö – 9,3 miljoonaa kuutiometriä – oli vuonna 2012 edellisvuotisella tasolla. Eniten poltettiin kuorta, 6,5 miljoonaa kuutiometriä (–1 % edellisvuodesta). Saha- ja puulevyteollisuuden sivutuotteista valmistettua puutähdehaketta kului 0,8 miljoonaa kuutiometriä (–7 %) ja erilaisia puupuruja, -lastuja ja -pölyjä yhteensä 2,0 miljoonaa kuutiometriä (+6 %).

Alueittain tarkastellen kiinteiden puupolttoaineiden käyttö oli merkittävintä Kaakkois-Suomessa, jossa poltettiin lähes kolmasosa kuoresta ja kuudesosa kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Käyttö lisääntyi suhteellisesti eniten Pirkanmaan ja Häme-Uusimaan alueilla. Metsähaketta kului eniten Keski-Suomessa; suhteellisesti suurin käytön lisäys tapahtui Pohjois-Savossa.

Pienpuu merkittävin metsähakkeen raaka-aine

Pienpuun (karsittu ranka, karsimaton pienpuu, kuitupuu) käyttö lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen raakaaineena kasvoi edellisvuodesta kuudenneksen 3,6 miljoonaan kuutiometriin. Myös hakkuutähteiden (2,6 milj. m³) sekä kantojen ja juurakoiden (1,1 milj. m³) käyttö lisääntyi. Sen sijaan järeän runkopuun käyttö (0,4 milj. m³) supistui liki kolmanneksen. Käytetystä metsähakkeesta arvioitiin olevan ulkomaista alkuperää noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä eli 6 prosenttia.

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö 2012

Lämpö- ja voimalaitosten lisäksi metsähaketta käytetään lämmitykseen myös pientaloissa, lähinnä maa­tiloilla. Lämmitys­kauteen 2007/2008 kohdistuneen pien­talojen poltto­puun käyttö­tutkimuksen mukaan pien­taloissa poltetaan metsä­haketta 0,7 miljoonaa kuutio­metriä vuodessa. Yhdessä lämpö- ja voima­laitosten metsä­hakkeen kanssa metsä­hakkeen kokonais­käyttö ylsi vuonna 2011 kaikkiaan 7,5 miljoonaan kuutio­metriin.

Vuonna 2012 energian kokonaiskulutus Suomessa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 380 TWh, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksittäisistä energialähteistä lisääntyivät eniten vesivoiman käyttö ja sähkön nettotuonti, kun taas fossiilisten polttoaineiden (öljytuotteet, hiili ja maakaasu) sekä turpeen kulutus supistuivat. Puupolttoaineita käytettiin vuonna 2012 yhteensä 89 TWh, mikä oli 23 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi edellisvuodesta yhden prosentin. Metsäteollisuuden jäteliemiä (mustalipeä) kului 38 TWh ja kiinteitä puupolttoaineita 52 TWh. Kiinteistä puupolttoaineista kului energialaitoksissa 34 TWh (17,8 milj. m³) ja pienpoltossa (asuin-, teollisuus-, maatalous- ja palvelurakennukset) 17 TWh (n. 6,7 milj. m³). Puupolttoaineet ovat Suomessa toiseksi merkittävin energialähde öljytuotteiden jälkeen.

Kuva 1. Energian kulutus Suomessa energialähteittäin 2012
Kuva 2. Metsähakkeen käyttö 2000–2012


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte