METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 45/2013, 26.11.2013

Puukauppa, lokakuu 2013

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa hyvässä vauhdissa lokakuussa

Lokakuun keskimääräinen kantohintataso oli vajaan prosentin alempi kuin syyskuussa. Tukkipuun kantohinnat pysyivät ennallaan ja kuitupuun hinnat laskivat 1–2 prosenttia. Puukaupan määrä nousi 4,9 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Lokakuun keskimääräinen kantohintataso oli vajaan prosentin alempi kuin syyskuussa. Kaikkien tukkipuutavaralajien koko maan kantohinnat pysyivät ennallaan. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 55 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Korkeimpia mäntytukin kantohintoja maksettiin Etelä-Suomen hinta-alueella, kuusitukissa samalla tasolla oli myös Keski-Suomi. Lokakuussa ostetuissa uudistushakkuuleimikoissa tukkipuun kantohinta nousi 2 prosenttia keskihintaa korkeammaksi; sitä vastoin harvennushakkuissa tukkipuusta maksettiin 12 prosenttia keskihintaa vähemmän. Kuitupuun kantohinnat olivat lokakuussa 1–2 prosenttia alempia kuin kuukautta aikaisemmin. Kaksi kolmasosaa pystykauppojen puusta tuli uudistushakkuuleimikoista.

Myöskään lokakuun puukauppojen hankintahinnoissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia syyskuuhun verrattuna. Keskimäärin hankintahinnat olivat prosentin verran nousussa. Hankintakaupat ovat kuitupuuvaltaisia: lokakuussa ostetusta hankintapuusta (0,6 milj. m³) yli 40 prosenttia oli mäntykuitupuuta, josta maksettiin keskimäärin 29,9 euroa kuutiometriltä. Hankintakauppojen mäntykuitupuu oli kalleinta Keski-Suomen (30,4 €/m³) ja Etelä-Pohjanmaan (30,2 €/m³) hinta-alueilla.

Puukauppa kävi lokakuussa ajankohtaan nähden vilkkaasti ja yksityismetsien puuta tuli markkinoille kaikkiaan 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan määrä nousi noin miljoona kuutiometriä suuremmaksi kuin lokakuussa keskimäärin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella. Syyskuuhun verrattuna puukauppa kasvoi 35 prosenttia lisäyksen kohdistuessa varsin tasaisesti kaikkiin pääpuutavaralajeihin. Tukkipuun ostoissa oli kasvua kolmannes ja kuitupuun määrissä hieman enemmän, 36 prosenttia. Hankintapuun osuus oli lokakuussa 12 prosenttia yksityismetsien puukaupoista. Puukauppa on jatkunut vilkkaana myös marraskuussa, ja miljoonan kuutiometrin raja ylittyi viikolla 47.

Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös raakapuun tuonti. Tammi–elokuussa 2013 puuta tuotiin 7,9 miljoonaa kuutiometriä eli neljännes enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koivukuitupuun osuus tuonnista oli 3,4 miljoonaa kuutiometriä (ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 44/15.11.2013).


Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu

Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut elokuun 2013 tilastosta alkaen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Puukauppatilasto kattaa noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Tukkipuun koko maan puumääristä kattavuus on noin 87 % ja kuitupuun puumääristä noin 92 %.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte