METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 19/2013, 7.5.2013

Puukauppa, huhtikuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun puukauppamäärä 1,9 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppamäärä on ollut runsaan kymmenyksen enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin ja saman verran myös viimevuotista määrää enemmän. Havutukin kantohintataso nousi hieman huhtikuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti huhtikuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä eli hieman enemmän kuin edelliskuussa. Edellisvuoden huhtikuun määrään verraten ostot olivat 25 prosenttia suuremmat. Verrattuna huhtikuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella huhtikuun 2013 määrä oli viidenneksen enemmän.

Huhtikuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 57,5 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 48,9 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 15,1 ja ensiharvennusleimikoissa 14,4 euroa kuutiometriltä.

Viimeisen puolen vuoden aikana puun nimellinen hintakehitys on ollut tasaisen nousevaa. Kun eri hakkuutapojen osuudet pidetään vakioina (kantohintaindeksit), hintatason nousut ovat vähäisempiä erityisesti kuitupuulajien kohdalla.

Tammi–huhtikuun puukaupan volyymi oli 8,6 miljoonaa kuutiometriä. Se on runsaan kymmenyksen yli edeltävän 10-vuotiskauden keskitason ja saman verran myös edellisvuoden määrää enemmän. Tukkikaupan volyymi oli 3,8 ja kuitupuun 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkikaupasta hankintakaupan osuus oli 11 prosenttia ja kuitupuun kaupasta 29 prosenttia.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuonna 2012 jäi hieman edellisvuotista pienemmäksi, mutta muuttui rakenteellisesti, kun havupuun tuonti väheni yli kolmanneksen ja lehtipuun tuonti kasvoi viidenneksen. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat tänä talvena olleet edellisvuotta runsaammat.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte