METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 10/2013, 13.3.2013

Puukauppa, helmikuu 2013

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun puukauppa 2,1 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppamäärä ylittää viimevuotisen ja myös edeltävän 10-vuotiskauden keskitason. Hintataso nousi lievästi helmikuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä raakapuuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 8 prosenttia viimevuotista enemmän ja 12 prosenttia enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin helmikuussa. Havutukin keskimääräinen kantohintataso nousi tammikuusta 1–2 prosenttia ja vuodentakaisesta 5–6 prosenttia (vertailu nimellishinnoin). Havukuitupuulla muutosprosentit olivat samat kuin tukkipuulla. Hankintahinnoissa muutokset olivat pienempiä.

Helmikuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 55,5 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,8 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 14,6 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,2 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Helmikuussa havutukkipuun nimellinen hintataso oli 3–4 prosenttia joulukuun 2010 vertailutasoa korkeampi. Kuusikuitupuun hintakehitys on ollut tuottajan kannalta heikoin: kantohintaindeksi jäi neljä prosenttia joulukuun 2010 tasosta.

Tammi–helmikuun puukaupan volyymi oli 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Se on 8 prosenttia viimevuotista enemmän ja 14 prosenttia yli edeltävän 10-vuotiskauden keskitason. Tukkikaupan volyymi oli 2,1 ja kuidun 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuonna 2012 jäi hieman edellisvuotista pienemmäksi, mutta muuttui rakenteellisesti, kun havupuun tuonti väheni yli kolmanneksen ja lehtipuun tuonti kasvoi viidenneksen. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat tänä talvena olleet edellisvuoden tasolla.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte