METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 2/2013, 16.1.2013

Puukauppa, joulukuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuus osti joulukuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä eli melkein kymmeneksen edellisvuotista enemmän. Vuoden 2012 ostot, 27,8 miljoonaa kuutiometriä, ylittivät edellisvuoden puukauppamäärän 11 prosentilla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Joulukuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on runsaan viidenneksen vähemmän kuin joulukuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Edellisvuoden määrä ylittyi kuitenkin 8 prosentilla. Tukkipuukaupassa lisäys oli hieman suurempi kuin kuitupuukaupassa. Keskimäärin havupuutavaralajeista maksettiin suurin piirtein samoja hintoja kuin marraskuussa.

Joulukuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 54,6 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,8 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 15,5 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,5 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Syksyn aikana pääsuuntaisesti nousseet hintaindeksit kääntyivät joulukuussa laskuun tukkipuulajien osalta. Tukkipuun nimellinen hintataso oli kuitenkin vielä 2–4 prosenttia joulukuun 2010 tasoa korkeampi. Korkein kantohintaindeksi (105) oli mäntykuitupuulla.

Tammi–joulukuun puukaupan volyymi oli 27,8 miljoonaa kuutiometriä. Se on noin kymmeneksen suurempi kuin edellisvuonna, mutta kymmeneksen pienempi kuin edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärä. Tuotantokapasiteettiaan leikanneen teollisuuden pienentynyt puuntarve alkaa näkyä puukauppamäärissäkin, vaikka puuntuontikin on pudonnut.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2012 aikana hiljentynyt havupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Kaikkiaan ainespuuta on tuotu edeltävää vuotta vähemmän. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi–marraskuussa pari prosenttia edellisvuotista pienemmät.

Puukauppatilaston kattavuus edelleen 83 prosenttia

Metlassa on heinäkuussa 2012 päivitetty laskelmat yksityismetsien puukauppatilaston kattavuudesta. Tilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien koko puukaupasta. Kuitupuun kohdalla kattavuus on noin 87 % ja tukkipuussa 78 %. Puukauppatilasto perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte