METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 6/2013, 18.2.2013

Puukauppa alueittain 2012

Vuoden 2012 reaalinen kantohintataso 7 prosenttia edellisvuotta alempi

Vuoden 2012 reaalinen kantohintataso oli 7 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuositasolla tarkasteltuna mäntytukin kantohinta laski 6 prosenttia ja kuusitukin 8 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuutavaralajien reaaliset kantohinnat alenivat 5–10 prosenttia. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsien puuta reilut 28 miljoonaa kuutiometriä, missä oli lisäystä 11 prosenttia edellisvuodesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puukaupan nimellinen kantohintataso oli viime vuonna 4 prosenttia alempi kuin vuonna 2011 ja palasi siten vuoden 2010 tasolle. Reaalihinnoilla tarkasteltuna kantohintojen keskimääräinen vuosimuutos oli 7 prosenttia (deflatointi tukkuhintaindeksillä). Mäntytukista maksettiin reaalisesti keskimäärin 6 prosenttia ja kuusitukista 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Kuusikuitupuun kantohinta aleni 10 prosentilla edellisvuodesta, kun taas mänty- ja koivukuitupuulla lasku jäi 5 prosenttiin.

Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Korkeimmillaan keskimääräinen kantohintataso oli vuonna 2007, jolloin se oli reaalisesti lähes kolmanneksen korkeampi kuin vuonna 2012 (kuva 2).

Vuonna 2012 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä kaikkiaan 28,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu painottui mäntytukkiin (+20 %) ja kuusitukkiin (+16 %) kuitupuutavaralajien volyymien lisääntyessä 4–12 prosenttia. Hankintapuun osuus yksityismetsien puukaupasta oli edellisvuoden tapaan 18 prosenttia. Koska Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset kattavat reilut 80 prosenttia yksityismetsien puukaupasta, on arvioitavissa, että koko yksityismetsien puukaupan määrä oli noin 34 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012.

Vaikka yksityismetsien puukauppa vuonna 2012 vilkastuikin, puumäärä jäi kuitenkin 10 prosenttia pienemmäksi kuin keskimäärin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella.

Vuonna 2012 reaaliset kantohinnat laskivat edellisvuodesta kaikilla Suomen metsäkeskuksen toimialueilla. Suurimmat muutokset tapahtuivat maan länsiosissa. Eniten – 15 prosenttia – reaalinen kantohintataso laski Lounais-Suomen metsäkeskusalueella, ja seuraavina olivat Etelärannikko (–11 %), Häme-Uusimaa (–9 %) ja Pirkanmaa (–8 %). Laskun kohdentumista näille alueille selittää osin vuoden 2011 lopun myrskytuhopuu, josta tehtiin kauppaa vuoden 2012 alkukuukausina. Myrskytuholeimikoiden vaikeat korjuuolosuhteet ja raakapuun laadun heikkeneminen painoivat kantohintoja alaspäin. Vähiten edellisvuodesta kantohintataso laski Lapin (–4 %) ja Kaakkois-Suomen (–5 %) metsäkeskusalueilla.

Myös kaikkien puutavaralajien reaaliset hankintahinnat laskivat vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Hankintakauppojen mäntytukki halpeni edellisvuodesta keskimäärin 7 prosenttia ja kuusitukki 8 prosenttia. Kuitupuutavaralajien hankintahinnat alenivat puulajista riippuen 5–6 prosentilla vuoteen 2011 verrattuna.

Kuvissa 3 ja 4 esitetään pitkän aikavälin reaalisia hintamuutoksia vertaamalla vuoden 2012 kantohintoja vuonna 1998 maksettuihin hintoihin. Vuosi 1998 oli viimeinen vuosi, jolloin puukaupan osapuolet hakivat yhteistä hintanäkemystä. Vuonna 2012 maksetut reaaliset kantohinnat olivat keskimäärin 19 prosenttia vuoden 1998 tason alapuolella. Kuusitukin kantohinta on ainoana säilyttänyt reaaliarvonsa tarkastelujakson aikana. Mäntytukin reaalinen kantohinta on laskenut 18 prosenttia, ja kuitupuutavaralajeilla lasku on vaihdellut 30 ja 45 prosentin välillä. Alueittain tarkasteltuna toteutuneet kantohinnat ovat pudonneet eniten Lounais-Suomen (–26 %) ja Häme-Uusimaan alueilla (–21 %). Vastaavasti pienintä lasku on ollut Etelä-Savon (–8 %) ja Pohjanmaan (–12 %) alueilla.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40. Puukauppatilaston kattavuuslaskelmat on päivitetty heinäkuussa 2012.

Kuvat 1-2.

Kuvat 3-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte