METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 17/2013, 23.4.2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2012

Istutusala kasvoi, mutta muiden metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät vähenivät vuonna 2012

Metsänuudistamisen kokonaisala kasvoi 128 000 hehtaariin vuonna 2012. Muissa työlajeissa suoritemäärät jäivät edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon. Nuoren metsän hoidossa painopiste on siirtynyt kunnostuksista taimikonhoitoon. Hakkuiden kokonaispinta-ala kasvoi 688 000 hehtaariin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden määrät

Avohakkuualojen supistuminen vuonna 2011 pienensi vuoden 2012 maanmuokkausalan 109 000 hehtaariin (-4 %). Istutusala – 84 000 hehtaaria – kasvoi edellisvuodesta 8 000 hehtaaria, sillä vuoden 2010 avohakkuu- ja myrskytuhoalueita viljeltiin vielä vuonna 2012. Kylvöala sen sijaan pysyi samana kuin vuotta aiemmin eli 23 000 hehtaarina. Luontaisen uudistamisen ala oli 20 000 hehtaaria (+11 % edellisvuodesta), joten metsiä uudistettiin kaikkiaan 128 000 hehtaarin alalla (+8 % ). Vuosina 2002–2011 vuotuinen metsänuudistamisala oli keskimäärin 145 000 hehtaaria.

Metsänviljelyalasta 59 000 hehtaaria (55 %) uudistettiin kuusella ja 46 000 hehtaaria (43 %) männyllä. Männyn viljelyala jakautui tasan kylvön ja istutuksen kesken. Männyn viljelyalasta 56 prosenttia oli Pohjois-Suomessa, eli Suomen metsäkeskuksen Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla. Kuusta istutettiin 70 prosentille istutusalasta.

Vuonna 2012 taimikoita hoidettiin 156 000 hehtaarilla eli yli 9 000 hehtaaria pienemmällä alalla kuin vuotta aiemmin. Valtion metsissä taimikonhoitoala supistui 5 000 hehtaaria 17 000 hehtaariin, ja ala lähes puolittui 2000-luvun puolivälin noin 30 000 hehtaarin aloista. Yksityismetsien taimikonhoitoala oli 116 000 hehtaaria. Taimikonhoitoalasta noin neljännes oli varhaisperkausta ja loput ns. myöhempää taimikonhoitoa. Nuoria metsiä kunnostettiin 63 000 hehtaarilla. Ala oli 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011. Viimeksi ala on ollut tätä pienempi vuonna 1997.

Metsänlannoitusten pinta-ala jäi 32 000 hehtaariin, kolmanneksen vuotta aiempaa pienemmäksi. Terveyslannoitusten väheneminen yksityismetsissä supisti alan 11 000 hehtaariin (–27 %). Kasvatuslannoitusala pieneni yli kolmanneksella edellisvuodesta 21 000 hehtaariin. Valtion metsissä tehtiin kasvatuslannoituksia vain 5 000 hehtaarilla (–66 %) ja teollisuuden metsissä 10 000 hehtaarilla (–29 %). Yksityismetsissä lannoitusala kasvoi viidenneksen vuotta aiemmasta 6 000 hehtaariin. Yksityismetsien terveyslannoituksista kolmannes tehtiin Pohjois-Savossa ja kasvatuslannoituksista viidennes Keski-Suomessa.

Vanhojen ojitusalojen kunnostaminen väheni 12 prosenttia edellisvuodesta ja ojitusalue supistui 52 000 hehtaariin. Kunnostuksia tehtiin kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä vähemmän kuin vuonna 2011. Yksityismetsien 42 000 hehtaarin ojituksista noin neljännes eli lähes 11 000 hehtaaria tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kunnostusala oli lähes 9 000 hehtaaria.

Vuonna 2012 vanhoja metsäteitä perusparannettiin noin 3 000 kilometriä. Määrä jäi viidenneksen vuotta aiempaa pienemmäksi. Kansallisessa metsäohjelmassa asetetusta 4 000 kilometrin vuositavoitteesta jäätiin selvästi. Teiden perusparannukset vähenivät kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä. Suhteellisesti suurin vähennys edellisvuodesta (–36 %) tapahtui valtion metsissä, joissa perusparannusmäärä putosi 1 200 kilometristä alle 800 kilometrin. Uusia teitä rakennettiin noin 700 kilometriä. Metsäteiden rakentaminen lisääntyi sekä teollisuuden että valtion metsissä, sitä vastoin yksityismetsissä teitä rakennettiin edellisvuotta vähemmän.

Hakkuupinta-alat

Hakkuiden kokonaispinta-ala kasvoi vuotta aiemmasta 688 000 hehtaariin (+15 %). Hakkuista noin neljännes – 177 000 hehtaaria – toteutettiin teollisuuden ja valtion metsissä ja loput – 511 000 hehtaaria – yksityismetsissä. Yksityismetsissä toteutetuista hakkuista ei tilastoida pinta-alatietoja, joten tiedot perustuvat metsänkäyttöilmoituksiin. Hakkuualasta 528 000 hehtaarilla tehtiin kasvatushakkuita, 142 000 hehtaarilla uudistushakkuita ja 17 000 hehtaarilla muita hakkuita. Kasvatushakkuiden osuus hakkuualasta on kasvanut 2000-luvulla. Kun vuonna 2002 hakkuualasta 66 prosentilla tehtiin kasvatushakkuita, oli osuus noussut 77 prosenttiin vuonna 2012. Muutos on ollut samansuuntainen kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä.

Ensiharvennusten pinta-ala nousi 190 000 hehtaariin (+9 %) ja muiden harvennusten ala 288 000 hehtaariin (+20 %). Ensiharvennuksia hakattiin 2 prosenttia ja muita harvennuksia noin 50 prosenttia enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden aikana keskimäärin. Ylispuiden hakkuissa ei ole ollut suurta vuosivaihtelua keskimääräisen hakkuualan ollessa noin 50 000 hehtaaria. Kasvatushakkuissa painopiste on 2000-luvulla siirtynyt ensiharvennuksista myöhemmin tehtäviin harvennuksiin. Uudistushakkuissa luontaiseen uudistumiseen tähtäävien hakkuiden osuus on pienentynyt 2000-luvulla. Vuonna 2002 uudistusaloista 20 prosentilla tehtiin siemen- tai suojuspuuhakkuita, mutta vuonna 2012 osuus oli pudonnut 14 prosenttiin. Avohakkuuala kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia 122 000 hehtaariin, mikä ennakoinee metsänviljelytöihin pientä nousua vuonna 2013.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonais- ja yksikkökustannustiedot julkaistaan erillisessä metsätilastotiedotteessa viikolla 22, minkä jälkeen tiedot viedään myös Metinfo Tilastopalveluun (www.metla.fi /metinfo/tilasto/). Suoritetiedot viedään Metinfo Tilastopalveluun jo viikolla 17.

Suorite- ja kustannustiedot julkaistaan eri aikaan, jotta suoritetiedot olisivat kaikkien tiedonkäyttäjien saatavilla mahdollisimman pian. Julkistamiskalenteri päivitetään vuosittain Metinfo Tilastopalveluun.

Taulukko

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte