METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2013, 22.5.2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 297 miljoonaa euroa vuonna 2012

Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 297 miljoonaa euroa, mikä oli reaalisesti 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityismetsissä näiden töiden kustannukset olivat 213 miljoonaa euroa, metsäteollisuuden metsissä 34 ja valtion metsissä 50 miljoonaa euroa. Yksityismetsien kustannuksista valtion tuki kattoi 61 miljoonaa euroa, minkä lisäksi energiapuun korjuuta ja haketusta tuettiin 23 miljoonalla eurolla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset olivat 297 miljoonaa euroa vuonna 2012. Töihin käytetty euromäärä aleni 3 miljoonaa euroa (–1 %) vuotta aiemmasta, reaalisesti vähennys oli 12 miljoonaa euroa (–4 %). Kokonaiskustannusten aleneminen johtui valtion supistuneista investoinneista metsiinsä. Valtion nimelliskustannukset vähenivät edellisvuodesta 8 miljoonaa euroa 50 miljoonaan euroon (–13 %). Yksityismetsissä töihin käytettiin 213 miljoona euroa (+2 %) ja metsäteollisuus investoi metsiinsä 34 miljoona euroa (+3 %).

Kokonaiskustannuksista 36 prosenttia meni metsänuudistamistöihin, ja lähes yhtä paljon (34 %) kului nuoren metsän hoitoon. Yli viidennes varoista käytettiin metsänparannustöihin. Loput eli 23 miljoonaa euroa (8 %) kului juurikäävän torjuntaan ja metsäteiden kunnossapitoon.

Metsänuudistamistöiden 106 miljoonan euron nimelliset kustannukset olivat 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Istutusalan kasvu 8 000 hehtaarilla lisäsi istutuksiin käytetyn rahasumman 59 miljoonaan euroon (+12 %). Maanmuokkauksiin kului 32 miljoonaa euroa eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin, vaikka muokkausala oli 4 prosenttia pienempi.

Nuoren metsän hoidon eri työlajien kokonaiskustannukset olivat 102 miljoonaa euroa vuonna 2012. Kustannukset alenivat vain 2 prosenttia vuotta aiemmasta, vaikka kaikkien työlajien suoritemäärät jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Yksityismetsissä nuoren metsän hoidon kustannusten kokonaissummasta (80 milj. €) kului taimikonhoitoon 56 prosenttia. Metsäteollisuuden ja valtion metsissä taimikon hoidon osuus oli huomattavasti suurempi, 73 ja 68 prosenttia.

Metsänparannustöihin (ml. metsänlannoitus) investoitiin kaikkiaan 65 miljoonaa euroa, mikä oli nimellisesti 9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Investoinnit alenivat kaikissa metsänomistajaryhmissä, mutta suhteellisesti eniten valtion metsissä (–28 %). Työlajeista vähennys oli suurin metsänlannoituksissa, 15 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon (–29 %). Teiden rakentamiseen ja perusparantamiseen käytettiin 40 miljoonaa euroa (–9 %) ja kunnostusojituksiin 15 miljoonaa euroa. Ojituksiin käytetty summa aleni vain puolella miljoonalla eurolla edellisvuodesta (–4 %), vaikka ojia kunnostettiin 12 prosenttia vähemmän. Kokonaissummasta käytettiin yli 5 miljoonaa euroa ojitusten suunnitteluun ja loppuosa varsinaiseen ojien kunnostukseen.

Juurikäävän torjuntakustannukset nousivat työlajeista suhteellisesti eniten, 36 prosenttia. Kustannusten nousu johtui suurelta osin kantokäsittelyalan selvästä lisääntymisestä. Kaikkiaan juurikäävän torjuntaan käytettiin lähes 7 miljoonaa euroa.

Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 84 miljoonalla eurolla (+2 % edellisvuodesta). Varsinaisiin metsänhoitoja metsänparannustöihin tuesta meni 61 miljoonaa euroa (–3 %). Lopulla 23 miljoonalla eurolla tuettiin energiapuun korjuuta ja haketusta. Korjuutuen määrä oli 11 miljoonaa euroa ja se aleni yli 2 miljoonalla eurolla edellisvuodesta (–16 %). Haketustuen määrä (11 milj. €) oli yli kaksi kertaa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset

Yksityismetsien keskeisten työlajien yksikkökustannuksista istutuksen kustannukset (ml. työ ja taimimateriaali) nousivat vähiten eli prosentin vuotta aiemmasta. Eniten eli 11 prosenttia kasvoivat metsäteiden perusparannuksen kustannukset. Muissa työlajeissa yksikkökustannusten nousu oli 2–4 prosenttia. Tukkuhintaindeksillä defl atoidut reaaliset yksikkökustannukset laskivat joko vähän tai pysyivät samana kuin vuotta aiemmin. Metsäteiden perusparannusten yksikkökustannusten nousu kuitenkin jatkui.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet

Tiedot metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteista on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 17/2013 (www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/mtt/2013/mhpp12.pdf).
Suorite- ja kustannustiedot julkaistaan eri ajankohtina, jotta aikaisemmin valmistuvat suoritetiedot olisivat kaikkien tiedonkäyttäjien saatavilla mahdollisimman pian. Metsätilastojen julkistamiskalenteri on saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta.

Kuva 1

Kuvat 2 ja 3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte