METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 16/2013, 22.4.2013

Metsämaan omistus 2011

Metsänomistajia 632 000

Suomalaiset omistavat metsää yksin tai puolison kanssa (yhteensä 319 200 henkilöä), verotusyhtymissä (145 900) ja kuolinpesien (167 100) kautta. Yhteensä omistajia on siis runsaat 632 000, kun omistuksen minimivaatimuksena on kaksi hehtaaria metsämaata. Sekä suurten että pienten tilojen lukumäärä on lisääntynyt vuoteen 2006 verrattuna.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Tässä metsätilastotiedotteessa tarkastellaan lähinnä yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumääriä ja pinta-aloja. Osa taulukoista kattaa myös muut metsänomistajaryhmät. Metsätilakokonaisuudella tarkoitetaan saman omistajan kaikkea metsäomaisuutta - sijainnista riippumatta - yhtenä kokonaisuutena, joka tässä tilastoidaan omistajan asuinpaikkakunnan mukaan. Tiedotteen taulukossa 5 on "perinteinen" Verohallinnon metsänhoitomaksuvelvoitteen seurantaan perustuva metsälötilasto. Siinä saman metsänhoitoyhdistyksen toimialueella sijaitseva saman omistajan metsäomaisuus muodostaa metsälön. Niiden kokonaislukumäärä on 442 000, kun edellä mainittuja metsätilakokonaisuuksia on kaikkiaan 375 000.

Yksityishenkilöillä (henkilö- tai perheomistus, verotusyhtymät ja kuolinpesät) oli omistuksessaan 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta, joilla oli hallussaan keskimäärin 30,3 hehtaaria metsämaata. Metsänomistajien lukumäärä ylsi kuitenkin 632 000 henkilöön, sillä samalla metsätilakokonaisuudella oli tavallisesti useita omistajia (puolisot, yhtymän tai kuolinpesän jäsenet). Keskimäärin henkilö- ja perheomistuksessa olevalla metsätilakokonaisuudella oli 1,3 omistajaa, verotusyhtymällä 3,0 omistajaa ja kuolinpesällä 4,0 omistajaa.

Verrattaessa yksityishenkilöiden omistamia metsätilakokonaisuuksia kokoluokittain vuosina 2011 ja 2006 (josta ensimmäiseksi laadittiin tällainen tilasto) havaitaan sekä pienten, metsämaa-alaltaan alle kymmenen hehtaarin tilojen (minimipinta-ala 1 ha) että suurten, yli sadan hehtaarin tilojen lukumäärän lisääntyneen. Näissä kokoluokissa nettomuutos oli viidessä vuodessa + 6 600 kappaletta. Vaikka alle kymmenen metsähehtaarin tilojen lukumäärä oli kasvanut lähes parikymmenkertaisesti yli sadan metsähehtaarin tiloihin verrattuna, metsämaan ala oli kuitenkin lisääntynyt vähintään sadan hehtaarin tiloilla paljon enemmän (174 000 ha) kuin alle kymmenen hehtaarin tiloilla (22 000 ha). Metsänomistus on siis pirstoutunut useampiin käsiin, mutta metsämaa on keskittynyt yhä suuremmille metsänomistajille. Tilojen määrä väheni 20 ja 100 metsähehtaarin välillä olevissa kokoluokissa. Metsävähennyksen laajennus verovuodesta 2008 alkaen näyttää kiihdyttäneen edelläkuvattuja muutoksia.

Alle 20 metsähehtaarin (minimipinta-ala 1 ha) tilakokonaisuuksia oli lukumääräisesti 60 prosenttia kaikista tiloista, mutta niiden osuus metsämaan alasta jäi 17 prosenttiin. Sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa lukumääräisesti yleisimmin omistettuja olivat kooltaan 20–49 metsähehtaarin tilat, joita oli lähes neljännes tiloista. Etelä-Suomessa mainitun kokoluokan metsätilat edustivat lähes kolmannesta metsämaan alasta, kun Pohjois-Suomessa osuus jäi viidennekseen. Vaikka yli sadan hehtaarin metsätiloja oli vain viisi prosenttia, niiden osuus metsäalasta oli lähes 30 prosenttia. Suurimpia, yli 1 000 metsämaahehtaarin metsätilakokonaisuuksia oli yksityisomistuksessa 74. Ne kattoivat kaksi prosenttia yksityismetsien metsämaan pinta-alasta.

Kaikkiaan Verohallinnon rekisteri kattaa 17,1 miljoonaa hehtaaria metsämaata. Tämä poikkeaa Metlan valtakunnan metsien inventoinnin metsämaan alasta (20,3 milj. ha), sillä Verohallinnon tiedot pohjautuvat entisen metsäverojärjestelmän vanhoihin veroluokituksiin, kun taas Metlan inventointitiedot perustuvat vuosina 2009–2011 tehtyihin maastomittauksiin. Verohallinnon mukaan yksityishenkilöt omistivat 10,5 miljoonaa metsämaahehtaaria. Tästä oli henkilö- tai perheomistuksessa 7,7 miljoonaa hehtaaria, verotusyhtymillä 1,7 miljoonaa hehtaaria ja kuolinpesillä 1,1 miljoonaa hehtaaria.

Muiden metsänomistajaryhmien hallussa oli 6,6 miljoonaa metsämaahehtaaria. Valtion metsäomaisuus on 4,0, kuntien 0,4 ja seurakuntien runsaat 0,1 miljoonaa hehtaaria. Osakeyhtiöt omistavat 1,6 miljoonaa hehtaaria. Yhteismetsien metsämaan kokonaispinta-ala jäi 0,4 miljoonaan hehtaariin, mutta on kasvava (taulukko 4).

Huomautus. Aikaisemmin julkaistuissa, vuosia 2006–10 koskevissa vastaavanlaisissa Metsätilastotiedotteissa on ollut metsänomistajien lukumäärää koskeva virhe, joka nosti omistajien lukumäärän noin 100 000 henkilöä liian suureksi (ks. taulukon 3 korjausviite).

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte