METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2013, 14.5.2013

Puun käyttö 2012

Toimittajat: Esa Ylitalo ja Martti Aarne

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 61 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012

Vuonna 2012 raakapuuta käytettiin Suomessa yhteensä noin 71 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin kahtena edeltävänäkin vuonna. Metsäteollisuuden raakapuun käyttö oli reilut 61 miljoonaa kuutiometriä. Energiantuotantoon raakapuuta kului 9,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuuden tuotanto väheni vuonna 2012 keskimäärin reilulla kahdella prosentilla edellisvuodesta teollisuuden volyymi-indeksillä (Tilastokeskus) arvioituna. Laskua oli molemmilla päätoimialoilla: puutuoteteollisuudessa 3 prosenttia, massa- ja paperiteollisuudessa hieman vähemmän eli 2 prosenttia. Metsäteollisuuden kapasiteetin keskimääräinen käyttöaste aleni 77 prosenttiin (vuonna 2011: 78 %). Koko tehdasteollisuudessa keskimäärin tuotanto oli vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Raakapuun kokonaiskäyttö on viime vuosina vakiintunut hieman yli 70 miljoonaan kuutiometriin. Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut tuotantokapasiteetin leikkaukset ovat merkinneet sitä, että kokonaiskäyttö on jäänyt noin 10 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin huippuvuosina 2006–2007. Vuonna 2012 metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 61,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuuden osuus oli 87 prosenttia raakapuun kokonaiskäytöstä. Raakapuun energiakäyttö, joka koostuu pientalojen polttopuusta ja lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen runkopuuosasta, puolestaan kasvoi 4 prosentilla 9,3 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös puun vienti, joka oli viime vuonna 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Raakapuun lisäksi metsäteollisuudessa ja energiantuotannossa käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita ja jätepuuta, joiden yhteismäärä oli 22,6 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi puupellettien tuotannossa käytettiin noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä metsäteollisuuden sivutuotepuuta.

Tuontipuuta metsäteollisuus käytti vuonna 2012 kaikkiaan 8,5 miljoonaa kuutiometriä (–4 % edellisvuodesta), mikä vastasi 14 prosenttia teollisuuden koko raakapuun käytöstä. Valtaosa tuontipuusta, 85 prosenttia, kului selluteollisuuden raaka-aineena. Suurimmillaan, yli 19 miljoonaa kuutiometriä, tuontipuun käyttö oli vuonna 2006, jolloin se kattoi neljänneksen metsäteollisuuden raakapuun kokonaiskäytöstä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten puuta kului selluteollisuudessa, joka käytti raakapuuta, tuontihake mukaan lukien, 29,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012 (+1 % edellisvuodesta). Raakapuun lisäksi sellun valmistukseen meni 5,5 miljoonaa kuutiometriä sahojen sivutuotteena syntynyttä haketta ja purua (–3 %). Mekaanisten ja puolikemiallisten massojen valmistus vei puuta kaikkiaan 9,7 miljoonaa kuutiometriä (–2 %). Sahateollisuuden raakapuun käyttö – 21,2 miljoonaa kuutiometriä – oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sekä mänty- että kuusitukin käyttö supistuivat edellisvuodesta 3 prosenttia: kaikkiaan mäntytukkeja sahattiin 9,3 ja kuusitukkeja 9,8 miljoonaa kuutiometriä. Pikkutukkien käyttö kasvoi kolmanneksen. Vaneriteollisuus käytti tukkipuuta edellisvuoden tapaan 2,6 miljoonaa kuutiometriä.

Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella toimiva metsäteollisuus käytti lähes kolmanneksen (18,9 milj. m³) koko teollisuuden raakapuusta. Kuitupuun teollisesta käytöstä Kaakkois-Suomen osuus oli liki 40 prosenttia. Lounais-Suomen metsäteollisuus käytti raakapuuta 6,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi 10 prosenttia kokonaiskäytöstä. Suomeen tuodusta raakapuusta 70 prosenttia kului Kaakkois-Suomen alueella.

Kuvat 1 ja 2.

Kuvat 3 ja 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte