METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 24/2013, 31.5.2013

Kantorahatulot 2012

Toimittaja: Esa Uotila

Kantorahatulot 1,7 miljardia euroa – laskua 8 prosenttia

Vuonna 2012 bruttokantorahatuloja kertyi kaikkiaan 1,7 miljardia euroa. Tulot laskivat edellisvuodesta
0,1 miljardia euroa ja reaalisesti ne alenivat 8 prosenttia. Yksityismetsätalouden kantorahatulojen vuodesta
1999 alkanut laskusuunta jatkui edelleen. Silti yksityismetsänomistajien osuus kantorahatuloista oli
80 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Vuonna 2012 metsänomistajat saivat bruttokantorahatuloja 1,7 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot laskivat reaalisesti 8 prosenttia, kun rahanarvon muutos tehtiin tukkuhintaindeksillä. Kymmenen edeltäneen vuoden keski­arvoon verrattuna tuloja saatiin viidennes vähemmän. Yksityismetsistä tulot putosivat yli 100 miljoonaa euroa 1,37 miljardiin euroon ja laskivat reaalisesti 10 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsä­hallituksen hallin­noimista valtion metsistä tulot (332 milj. €) pysyivät euroissa lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja reaalisesti laskua oli pari prosenttia. Yksityis­metsän­omistajien kantorahatulot olivat 23 prosenttia, ja metsä­teolli­suuden ja valtion 2 prosenttia pienemmät kuin vuosina 2002–2011 keskimäärin. Yksityis­metsä­talouden kanto­raha­tulot ovat olleet laskussa vuodesta 1999 alkaen. Tänä aikana yksityismetsätalouden tulot ovat nousseet edellisestä vuodesta reaalisesti vain vuosina 2002, 2007 ja 2010.

Tukkipuun osuus tuloista oli edellisvuoden tapaan 68 prosenttia. Puulajeittain tuloja saatiin kuusesta ja männystä lähes yhtä paljon (44 ja 43 %), mutta puu­tavara­lajeittain selvästi tärkein oli edelleen kuusitukki 36 prosentin osuudellaan. Mänty­kuitu­puusta kertyi tuloja lähes yhtä paljon kuin muista kuitu­puu­tavara­lajeista yhteensä. Yksityis­metsissä pysty­kauppojen osuus kantorahatuloista laski 3 prosenttiyksikköä 79 prosenttiin, mikä on prosentti­yksikön vähemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo.

Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti kaikilla muilla metsäkeskusalueilla paitsi Lounais-Suomessa, jossa tulot lisääntyivät 10 prosenttia kuusitukin lisääntyneiden hakkuumäärien takia. Myös Ahvenanmaalla tulot lisääntyivät (6 %). Suhteellisesti eniten reaalitulot laskivat Kainuussa ja Keski-Suomessa (–14 %), Kaakkois-Suomessa (–13 %) sekä Pirkan­maalla ja Pohjois-Savossa (12 %). Eniten kantorahatuloja saatiin Etelä-Savossa (202 milj. €) ja Häme- Uusimaassa (172 milj. €) kuten vuotta aikaisemminkin. Yksityismetsissä kantorahatulot metsämaan hehtaaria kohti olivat 105 euroa, ja metsä­teollisuuden ja valtion metsissä keskimäärin 48 euroa.

Vuonna 2012 bruttokantorahoja alensivat yksityismetsien pystykauppojen hakkuiden väheneminen ja kolmen tärkeän puu­tavara­lajin kanto­hintojen lasku. Pystykauppojen hakkuut vähenivät 2,3 miljoonaa kuutiometriä edellis­vuodesta ja tätä vähennystä ei muiden hakkuiden lisääntyminen kuronut kiinni. Tärkeimmän puulajin, kuusen, tukin reaali­hinta aleni yli 2 prosenttia ja kuitupuun 4,5 prosenttia. Myös mäntytukin hinta oli loivassa laskussa.

Bruttokantorahalaskennassa mukana olevien markkina- ja kotitarvepuuhakkuiden lisäksi vuonna 2012 hankittiin lämpö- ja voima­laitoksille kotimaista runkopuuta vajaat 3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuista valtaosa tehtiin yksityis­metsistä, sillä vain yksityis­metsän­omistajille myönnettävällä Kemera-tuella haketettiin 6,9 miljoonaa irto­kuutio­metriä haketta, mikä vastaa vajaata 3 miljoonaa kiintokuutiometriä. Myöskään energiapuun kantohinnoista ei ole vielä saatavilla luotettavaa ja kattavaa tilastotietoa. Rungoista tehdystä energiapuusta saatu kantorahatulo olisi 7 euron kanto­hinnalla 20 miljoonaa euroa. Muuta kuin runkopuuta kerättiin lämpö- ja voimalaitosten energiakäyttöön 3,7 miljoonaa kuutiometriä.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus) tammi–helmikuussa ja lopulliset tiedot Metsätilastotiedotteessa ja Metinfo Tilastopalvelussa toukokuussa metsäkeskuksittaisten hakkuutilastojen ilmestymisen jälkeen.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte