METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 23/2013, 24.5.2013

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2012

Vuoden 2012 markkinapuun hakkuut 51,5 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2012 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 51,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi kaksi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Koko hakkuukertymä oli 57 miljoonaa kuutiometriä ja puuston kokonaispoistuma 70 miljoonaa kuutiometriä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Markkinahakkuut

Vuonna 2012 talouden taantuma vaikutti edelleen metsäteollisuustuotteiden kysyntään ja tuotantoon vähentäen teollisuuden puuntarvetta edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan teollisuuden käyttöön hakattiin markkinapuuta 51,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä (–2%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yhden prosentin vähemmän kuin edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvo. Raakapuuta tuotiin 9,6 miljoonaa kuutiometriä eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityismetsien hakkuista kertyi puuta kaikkiaan 39,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä vastaa 77 prosenttia teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Hankintakauppapuun määrä puolestaan kasvoi miljoonalla kuutiometrillä (+16%) 7,3 miljoonaan kuutiometriin.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta oli keskimäärin 82 prosenttia vuonna 2012. Suhteellisesti eniten pystykauppojen puuta korjattiin Keski-Suomen alueella*, missä 93 prosenttia puunkorjuusta oli pystykauppojen hakkuuta. Hankintahakkuita tehtiin vilkkaimmin Etelärannikon alueella, siellä 35 prosenttia yksityismetsien puumäärästä oli peräisin hankintahakkuista.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta yhteensä 11,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia edellisvuotista suurempi.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät runsaspuustoisilta Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 5,8 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Pohjois-Savosta 5,1 ja Pohjois-Karjalasta 4,9 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2012 markkinahakkuista oli tukkipuuta 21,4 ja kuitupuuta 29,3 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tukkipuun että kuitupuun määrä pieneni kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Hakkuukertymä ja puuston poistuma

Vuoden 2012 hakkuukertymä oli 57,2 miljoonaa kuutiometriä. Tästä yksityismetsien osuus oli 45,4 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymä jäi kaksi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

Vastaavasti kokonaispoistuma pieneni edellisvuodesta ollen 69,8 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuspuun hakkuissa metsään jäävän runkohukkapuun osuudet ja käyttämättä jäävä luonnonpoistuma arvioidaan nykyään valtakunnan metsien inventointiin liittyvän pysyvien koealojen verkoston perusteella. Runkohukkapuun kokonaismääräksi saatiin 7,9 ja luonnonpoistumaksi 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Kun puuston kokonaiskasvu arvioidaan 104 miljoonaksi kuutiometriksi, puuston poistuma oli siitä 67 prosenttia vuonna 2012.

* Alueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita. Suomen metsäkeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3 ja taulukot

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte