METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2012, 28.6.2012

Yksityismetsätalouden liiketulos 2011

Toimittajat: Esa Uotila, Martti Aarne

Yksityismetsätalouden liiketulos jäi 88 euroon hehtaarilta

Vuonna 2011 yksityismetsätalouden liiketulos jäi 88 euroon metsämaan hehtaarilla, eli reaalisesti viidenneksen alemmaksi kuin keskimäärin vuosina 2001–2010. Kaikkiaan liiketulosta kertyi yksityismetsistä 1,2 miljardia euroa. Edellisvuodesta reaalinen liiketulos heikkeni noin prosentin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Vuonna 2011 liiketuloksella mitattu yksityismetsätalouden kannattavuus oli reaalisesti lähes edellisvuoden tasolla mutta jäi 14 prosenttia heikommaksi kuin keskimäärin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella. Liiketulosta kertyi yksityismetsistä kaikkiaan 1,2 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Reaalisesti liiketulos kuitenkin aleni vajaan prosentin, kun rahanarvon muutosta mitataan elinkustannusindeksillä (inflaatio 3,5 %). Liiketuloksen osatekijät – kantorahatulot, puuntuotannon kustannukset ja valtion tuki – eivät olennaisesti muuttuneet edellisvuodesta. Reaaliset bruttokantorahatulot alenivat vajaan prosentin puuntuotannon kokonaiskustannusten säilyessä ennallaan. Kokonaiskustannukset koostuvat investoinneista puuntuotantoon ja erilaisista metsien hallintokustannuksista.

Kannattavuuden kehitys vaihteli huomattavasti maan eri osissa. Suuralueittain tarkasteltuna kehitys oli positiivisinta Itä-Suomessa, jossa lisääntyneet hakkuut nostivat reaalisen liiketuloksen vuosimuutoksen niukasti plussan puolelle (+1 %). Sitä vastoin Pohjois-Suomessa liiketulosta kertyi 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Länsi-Suomessa lasku oli prosentin luokkaa.

Suurimmat yksityismetsien liiketulokset vuonna 2011 kertyivät Häme-Uusimaan (156 milj. €), Etelä-Savon (147 milj. €) ja Keski-Suomen (118 milj. €) alueilta. Metsäkeskuksittain tarkasteltuna reaalinen liiketulos parani edellisvuodesta suhteellisesti eniten Pohjois-Savon (+16 %), Rannikon (+9 %) ja Häme-Uusimaan (+9 %) metsäkeskusten alueilla. Vastaavasti heikointa liiketuloksen kehitys oli Lapin (–16 %), Etelä-Savon (–12 %) ja Lounais-Suomen (–11 %) metsäkeskuksissa.

Vuonna 2011 metsämaan hehtaaria kohti laskettu liiketulos ylsi 88 euroon, nimellisesti samaan kuin edellisenäkin vuonna. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetetusta yksityismetsien liiketulostavoitteesta (vähintään 110 €/ha) jäätiin siten varsin kauas. Vuoden 2011 liiketulos jäi reaalisesti 19 prosenttia alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon. Itä-Suomessa yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos oli 135 euroa (–10 % verrattuna jaksoon 2001–2010), Länsi-Suomessa 108 euroa (–18 %) ja Pohjois- Suomessa 28 euroa (–41 % ).

Kuva 1. Yksityismetsätalouden tulot, menot ja liiketulos 1995–2011 vuoden 2011 rahana (defl atointi: elinkustannusindeksi 1951=100)
Kuva 2. Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos 1995–2011 vuoden 2011 rahana (defl atointi: elinkustannusindeksi 1951=100)Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte