METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 43/2012, 24.10.2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11,2 miljardia euroa vuonna 2011

Suomeen tuotu puumäärä – 10,5 miljoonaa kuutiometriä – vastasi 17 prosenttia kotimaisen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Ulkomaisen puun osuus metsäteollisuuden puuhuollosta supistui vuonna 2011. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta reaalisesti 4 prosenttia päätyen 11,2 miljardiin euroon.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Vuonna 2011 Suomeen tuotiin 10,5 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti väheni edellisvuodesta kymmenellä prosentilla. Puun tuonti ei kuitenkaan pudonnut niin alas kuin taantumavuonna 2009. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun koko hankintamäärästä1 laski 17 prosenttiin eli pienimmäksi yli kymmeneen vuoteen. Osuus on ollut vuosina 2000–2010 keskimäärin 24 prosenttia.

Puutavaralajeista tuotiin edellisvuoden tapaan eniten koivukuitupuuta ja haketta, joiden määrät ylsivät 3,5 ja 3,4 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeesta 85 prosenttia oli valmistettu havupuusta. Hakkeen ja polttopuun ulkomaankauppatietojen tilastointitapaa on muutettu. Vuosina 2005–2010 hakkeeseen ja polttopuuhun lisättiin Metlan ulkomaankauppatilastossa laskennallisesti kuori päälle. Nyt siirryttiin käytäntöön, jossa hake ja polttopuu ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne siirtyvät rajan yli. Muutos koskee koko jaksoa 2005–2010 ja vastaa tätä ajanjaksoa ennen käytössä ollutta tilastointimenetelmää.

Suomeen tuotiin Venäjältä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2011. Venäjän osuus tuontipuun kokonaismäärästä oli sama kuin vuotta aiemmin eli 61 prosenttia. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (1,6 milj. m³) ja Virosta (1,4 milj. m³).

Suomesta vietiin vuonna 2011 puuta ulkomaille 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Eniten puuta meni Ruotsiin (1,2 milj. m³) ja Egyptiin (0,1 milj. m³). Viedystä puusta vajaa puolet oli mäntyraakapuuta. Sekä hakkeen että jätepuun osuus viennistä oli 21 prosenttia.

¹Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut – puun vienti + puun tuonti

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 11,2 miljardin euron arvosta. Viennin arvo supistui reaalisesti 4 prosenttia edellisvuodesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 20 prosenttia, joka oli prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo ylsi 2,2 miljardiin euroon, ja pudotusta edellisvuodesta kertyi reaalisesti 5 prosenttia. Puutuoteteollisuuden viennistä hieman yli puolet koostui sahatavarasta. Sahatavaraa meni eniten Japaniin (0,16 mrd. €) ja Britanniaan (0,14 mrd. €). Mäntysahatavaran osalta vientiin vaikuttivat alkuvuoden levottomuudet Egyptissä. Vaneria vietiin 0,4 miljardin euron arvosta, ja siitä neljännes meni Saksaan.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo vuonna 2011 oli 9,0 miljardia euroa (reaalisesti –4 % edellisvuodesta). Massojen viennin arvo päätyi 1,4 miljardiin euroon. Eniten massaa meni Kiinaan (0,3 mrd. €). Paperia vietiin Suomesta 5,2 miljardin euron arvosta (–7% edellisvuodesta). Paperilla sekä vientimäärä että reaalinen vientihinta putosivat 3 prosenttia vuoden takaisesta. Paperia meni eniten Saksaan (1,07 mrd. €) ja Britanniaan (0,74 mrd. €). Kartongin viennin arvo oli 2,0 miljardia euroa. Kartongilla vientimäärä, reaaliarvo ja -hinta putosivat kaikki prosentilla edellisvuodesta. Kartonkia meni eniten Saksaan (0,36 mrd. €) ja Venäjälle (0,20 mrd. €).

Suomeen tuotiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 1,60 miljardin euron arvosta eli reaalisesti yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tärkein tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet, joiden tuonnin arvo ylsi 0,32 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteita tuli Suomeen eniten Ruotsista (0,39 mrd. €) ja Brasiliasta (0,20 mrd. €).

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte