METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 38/2012, 7.9.2012

Puukauppa, elokuu 2012

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa hiljeni elokuussa

Yksityismetsien puukauppa jäi elokuussa kahteen miljoonaan kuutiometriin, mutta tammi-elokuun puukaupan volyymi on kuitenkin edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Elokuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,0 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on kaksi miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yhden miljoonan vähemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin elokuussa. Puutavaralajien kantohinnat ovat kesäkuukausina olleet laskusuunnassa, joskin mänty- ja koivukuitupuun osalta laskua ei enää elokuussa ollut. Hankintahinnat sen sijaan eivät kesän aikana ole laskeneet.

Elokuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 54,4 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,3 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 14,9 euroa ja ensiharvennusleimikoissa 14,6 euroa kuutiolta. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Useimmilla puutavaralajeilla elokuun indeksiarvot olivat hieman joulukuun 2010 tasoa (=100) korkeammat, poikkeuksena kuitenkin kuusikuitupuu indeksiarvolla 95.

Tammi-elokuun puukaupan volyymi, 17,7 miljoonaa kuutiometriä, on samaa tasoa kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Määrä on lähes kolme miljoonaa suurempi kuin edellisvuonna.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on tammi-kesäkuussa jäänyt noin 10 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-heinäkuussa edellisvuoden tasolla. Metsäteollisuuden heikonpuoleiset markkinanäkymät saattavat merkitä tavallista hiljaisempaa puukauppaa loppuvuoden aikana.

Puukauppatilaston kattavuus edelleen 83 prosenttia

Metlassa on heinäkuussa 2012 päivitetty laskelmat yksityismetsien puukauppatilaston kattavuudesta. Tilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien koko puukaupasta. Kuitupuun kohdalla kattavuus on noin 87 % ja tukkipuussa 78 %. Puukauppatilasto perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte