METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2012, 6.7.2012

Puukauppa, kesäkuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Kesäkuun puukauppamäärä 3,2 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppa ylittää määrällisesti 12 prosenttia edeltävän 10-vuotiskauden keskitason ja 52 prosenttia edellisvuoden tason. Kantohintataso kääntyi kesäkuussa laskuun.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti kesäkuussa yksityismetsistä raakapuuta 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden kesäkuun määrään verraten ostot olivat viidenneksen pienemmät. Verrattuna kesäkuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella kesäkuun 2012 määrä oli kolme prosenttia sen yli.

Alkuvuoden jatkunut puunhintojen nousu taittui kesäkuussa. Kantohintojen keskitaso oli kesäkuussa 0–2 prosenttia alempi kuin toukokuussa. Hankintakaupoissa, joiden osuus oli runsas kymmenes, useimpien puutavaralajien hintataso sen sijaan nousi 0–4 prosenttia.

Kesäkuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 57,1 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 48,8 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 15,3 ja ensiharvennusleimikoissa 14,6 euroa kuutiometriltä.

Tammi-kesäkuun puukaupan volyymi oli 14,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on 12 prosenttia edeltävän 10-vuotiskauden keskitason yläpuolella ja 52 prosenttia yli edellisvuoden vastaavan määrän. Tukkikaupan volyymi oli 6,5 ja kuitupuun 7,7 miljoonaa kuutiometriä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on alkuvuodesta pysytellyt edellisvuotisella tasolla. Myös välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat alkuvuodesta olleet samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40. Puukauppatilaston kattavuuslaskelmat on päivitetty heinäkuussa 2012.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte