METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 21/2012, 10.5.2012

Puukauppa, huhtikuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun puukauppamäärä 1,5 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppamäärä oli edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa, mutta kaksinkertainen verrattuna kolmen edellisen vuoden keskimäärään. Useimpien puutavaralajien kantohintataso nousi huhtikuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti huhtikuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden huhtikuun poikkeuksellisen pieneen määrään verraten ostot olivat lähes 70 prosenttia suuremmat. Verrattuna huhtikuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella huhtikuun 2012 määrä jäi 7 prosenttia sen alle.

Puunhinnat kääntyivät nousuun helmikuussa ja samansuuntainen kehitys jatkui huhtikuun kantohinnoissa lähes kaikkien puutavaralajien osalta. Havutukin kantohinnat nousivat maaliskuusta 1-2 prosenttia. Suurin hinnannousu oli mäntykuidulla, 5 prosenttia edelliskuusta. Nimellisesti havutukin kantohinnat ovat nyt 1-2 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Hankintakaupoissa, joiden osuus oli runsas viidennes, hintataso ei ole säilynyt yhtä hyvin.

Tammi-huhtikuun puukaupan volyymi oli 7,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on lähellä edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa, mutta yli kaksinkertainen edellisvuoden epätavallisen pieneen määrään verraten. Tukkikaupan volyymi oli 3,4 ja kuitupuun 4,0 miljoonaa kuutiometriä.

Huhtikuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 56,0 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,9 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 15,3 ja ensiharvennusleimikoissa 14,1 euroa kuutiometriltä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on alkuvuodesta ollut laskusuunnassa. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat olleet keskimääräisellä tasolla.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte