METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2012, 10.4.2012

Puukauppa, maaliskuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun puukauppamäärä 1,6 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppamäärä oli edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa, mutta lähes kaksinkertainen verrattuna neljän edellisen vuoden keskimäärään. Kantohintataso nousi maaliskuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden maaliskuun poikkeuksellisen pieneen määrään verraten ostot olivat yli 50 prosenttia suuremmat. Verrattuna maaliskuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella maaliskuun 2012 määrä jäi 12 prosenttia sen alle.

Puunhinnat kääntyivät nousuun helmikuussa ja samansuuntainen kehitys jatkui maaliskuun kantohinnoissa. Havutukin kantohinnat nousivat helmikuusta 4 prosenttia ja havukuitupuun 3-5 prosenttia. Nimellisesti havutukin kantohinnat ovat nyt samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Hankintakaupoissa, joiden osuus oli runsas viidennes, hintataso ei ole säilynyt yhtä hyvin.

Tammi-maaliskuun puukaupan volyymi oli 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Se on lähellä edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa, mutta yli kaksinkertainen edellisvuoden epätavallisen pieneen määrään verraten. Tukkikaupan volyymi oli 2,8 ja kuidun 3,2 miljoonaa kuutiometriä.

Maaliskuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 55,1 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 46,7 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 14,1 ja ensiharvennusleimikoissa 13,5 euroa kuutiometriltä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuoden 2011 aikana vilkastui havukuitupuun osalta, mutta kokonaisuudessaan jäi edellisvuoden alle. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat olleet keskimääräisellä tasolla.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Suomen metsäkeskuksen aluejako noudattaa entistä metsäkeskusten aluejakoa

Suomen metsäkeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Toiminta on hajautettu 13 toimialueelle, joiden rajat ovat samat kuin entisillä metsäkeskuksilla. Myös alueiden numerot ja nimet säilyvät ennallaan lukuun ottamatta entistä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusta, joka nyt on nimetty Etelä- ja Keski-Pohjanmaan toimialueeksi. Yksityismetsien puukauppamäärät viikoittain ja kuukausittain esitetään jatkossa Suomen metsäkeskuksen toimialueittain. Puun hinnat julkaistaan toimialueista koostuvien 7 hinta-alueen jaolla. Lisätietoa osoitteesta: www.metsakeskus.fi/metsakeskus-ja-alueet

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte