METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2012, 12.3.2012

Puukauppa, helmikuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun puukauppa keskimääräiset kaksi miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppamäärä oli edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa, mutta kaksinkertainen verrattuna neljän edellisen vuoden keskimäärään. Hintataso nousi helmikuussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä raakapuuta 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden helmikuun poikkeuksellisen pieneen määrään verraten ostot olivat yli kaksinkertaiset. Verrattuna helmikuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella helmikuun 2012 määrä oli hyvin lähellä keskiarvoa.

Merkittävä käänne on useita kuukausia laskusuunnassa olleiden puunhintojen nousu helmikuussa. Muutos koskee sekä pysty- että hankintakauppaa ja melkein kaikkia puutavaralajeja. Havutukin kantohinnat nousivat tammikuusta 3 prosenttia ja havukuitupuun 4-5 prosenttia. Edellisvuoden helmikuusta havutukin nimellinen kantohintataso jäi kuitenkin 1-2 prosenttia. Mäntykuidulla vastaava lasku oli 2 ja kuusikuidulla 6 prosenttia. Hankintakaupoissa, joiden osuus oli runsas viidennes, suhteelliset hinnanlaskut olivat suurempia paitsi kuusikuitupuulla.

Tammi-helmikuun puukaupan volyymi oli 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Se on lähellä edeltävän 10-vuotiskauden keskitasoa, mutta yli 2,5-kertainen edellisvuoden epätavallisen pieneen määrään verraten. Tukkikaupan volyymi oli 2,0 ja kuidun 2,4 miljoonaa kuutiometriä.

Helmikuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 53,5 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 44,1 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoissa oli 13,8 ja ensiharvennusleimikoissa 13,6 euroa kuutiometriltä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuoden 2011 aikana vilkastui havukuitupuun osalta, mutta kokonaisuudessaan jäi edellisvuoden alle. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut ovat olleet keskimääräisellä tasolla.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Suomen metsäkeskuksen aluejako noudattaa entistä metsäkeskusten aluejakoa

Suomen metsäkeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Toiminta on hajautettu 13 toimialueelle, joiden rajat ovat samat kuin entisillä metsäkeskuksilla. Myös alueiden numerot ja nimet säilyvät ennallaan lukuun ottamatta entistä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusta, joka nyt on nimetty Etelä- ja Keski-Pohjanmaan toimialueeksi. Yksityismetsien puukauppamäärät viikoittain ja kuukausittain esitetään jatkossa Suomen metsäkeskuksen toimialueittain. Puun hinnat julkaistaan toimialueista koostuvien 7 hinta-alueen jaolla. Lisätietoa osoitteesta: www.metsakeskus.fi/metsakeskus-ja-alueet

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte