METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 6/2012, 8.2.2012

Puukauppa, tammikuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Myrskytuhopuuta kaupan kohteena tammikuussa

Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä raakapuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä, josta runsaan puolen arvioidaan olevan peräisin joulukuun myrskytuhoalueilta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Joulukuun lopun myrskyissä arvioidaan kaatuneen puuta lähes neljä miljoonaa kuutiometriä. Myrskytuhoja oli erityisesti Lounais-Suomessa, Häme-Uusimaalla ja Pirkanmaalla. Tammikuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,6 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, josta noin 1,5 miljoonan kuutiometrin arvioidaan olevan myrskytuholeimikoista. Tammikuun puukauppamäärä on samaa tasoa kuin tammikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Myrskytuholeimikoiden vaikeat korjuuolosuhteet ja raakapuun laadun heikkeneminen painoivat kantohintatasoa alaspäin. Esimerkiksi havutukin koko maan keskikantohinta aleni kuusi prosenttia joulukuusta. Myrskytuhoista kärsineellä Etelä-Suomen hinta-alueella hinta-alenema oli tätä suurempi, ja muilla hinta-alueilla vastaavasti pienempi.

Tammikuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 51,7 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 44,4 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 13,5 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 13,1 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Indeksit taittuivat laskuun jo elokuussa, ja tammikuussa havutukkipuun nimellinen hintataso oli neljä prosenttia joulukuun 2010 vertailutasoa alempi. Kuitupuulajien kantohintaindeksit olivat painuneet vielä alemmaksi.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2011 aikana vilkastunut havukuitupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan kuitenkin koivukuitupuuta ja haketta. Kaikkiaan ainespuuta on kuitenkin tuotu edeltävää vuotta vähemmän jo heinäkuusta alkaen. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat heinä-joulukuussa edellisvuoden tasolla.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Suomen metsäkeskuksen aluejako noudattaa entistä metsäkeskusten aluejakoa

Suomen metsäkeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Toiminta on hajautettu 13 toimialueelle, joiden rajat ovat samat kuin entisillä metsäkeskuksilla. Myös alueiden numerot ja nimet säilyvät ennallaan lukuun ottamatta entistä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusta, joka nyt on nimetty Etelä- ja Keski-Pohjanmaan toimialueeksi. Yksityismetsien puukauppamäärät viikoittain ja kuukausittain esitetään jatkossa Suomen metsäkeskuksen toimialueittain. Puun hinnat julkaistaan toimialueista koostuvien 7 hinta-alueen jaolla. Lisätietoa osoitteesta: www.metsakeskus.fi/metsakeskus-ja-alueet

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte