METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2012, 12.1.2012

Puukauppa, joulukuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Tavallista hiljaisempi puukauppavuosi

Metsäteollisuus osti joulukuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä eli melkein puolet edellisvuotista vähemmän. Vuoden 2011 ostot, 25,2 miljoonaa kuutiometriä, jäivät neljänneksen vuoden 2010 ostomäärästä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Joulukuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 1,7 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on kolmanneksen vähemmän kuin joulukuussa keskimäärin 2000-luvulla. Edellisvuoden määristä jäätiin 45 prosenttia. Tukkikaupassa alenema oli kolmannes ja kuitupuukauppa puolittui. Keskimääräiset kantohinnat laskivat 0-3 prosenttia marraskuusta. Markkinanäkymien yleinen heikkeneminen oli kääntänyt kanto-hintatason laskuun jo elokuussa.

Joulukuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keski-kantohinta oli 54,8 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 48,0 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 14,6 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 13,9 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Vaikka indeksit taittuivat laskuun jo elokuussa, tukkipuun nimellinen hintataso oli kuitenkin vielä 2-5 prosenttia joulukuun 2010 tasoa korkeampi. Kuitupuun kantohintaindeksit sen sijaan olivat painuneet 1-3 prosenttia joulukuun 2010 hintatason alapuolelle.

Tammi-joulukuun puukaupan volyymi oli 25,2 miljoonaa kuutiometriä. Se on noin neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna ja viidenneksen pienempi kuin edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärä. Vertailuvuoden 2010 puukauppaa tosin oli vauhditettu verohuojennuksin. Toisaalta on selvää, että tuotantokapasiteettiaan leikanneen teollisuuden pienentynyt puuntarve alkaa yhä enemmän näkyä puukauppamäärissäkin, vaikka puuntuontikin on huippuvuosistaan pudonnut. Nyt vielä teollisuuden tuotemarkkinoiden näkymät ovat siinä määrin heikentyneet, että useat yhtiöt ovat ilmoittaneet tuotantoseisokeista lähitulevaisuudessa.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2011 aikana vilkastunut havukuitupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan kuitenkin koivukuitupuuta ja haketta. Kaikkiaan ainespuuta on kuitenkin tuotu edeltävää vuotta vähemmän. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-marraskuussa kuusi prosenttia edellisvuotista runsaammat.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte