METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2012, 14.2.2012

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia edellisvuotta alempi

Kantohinnat laskivat viime vuonna reaalisesti 5 prosenttia vuonna 2010 maksettuihin hintoihin verrattuna. Vuositasolla tarkasteltuna sekä mänty- että kuusitukin kantohinnat alenivat reilulla 5 prosentilla. Kuitupuutavaralajit halpenivat reaalisesti 4-6 prosenttia. Yksityismetsien tilastoitu puukaupan volyymi jäi 25,3 miljoonaan kuutiometriin eli noin neljänneksen pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Yksityismetsien puukauppaa käytiin vuonna 2011 normaalivuotta verkkaisempaa tahtia ja Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta kaikkiaan 25,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi noin neljänneksen pienemmäksi kuin vuonna 2010, jolloin puukauppaa toisaalta vauhditettiin määräaikaisilla verohelpotuksilla. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostomäärien perusteella on arvioitavissa, että yksityismetsistä markkinoille tullut puumäärä oli kaikkiaan noin 35 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus oli 82 prosenttia metsäteollisuuden kokonaisostoista. Teollisuuden välitöntä puuntarvetta paremmin kuvaavat hakkuumäärät nousivat yksityismetsissä noin 43 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2011 teollisuuden purkaessa aiemmin kertyneitä puuvarantojaan.

Viime vuosien puukauppaa ovat luonnehtineet puumäärien ja hintojen voimakkaat suhdannevaihtelut. Vuonna 2010 reaalinen kantohintataso nousi 8 prosentilla edellisvuodesta. Vuonna 2011 kantohinnat kääntyivät jo kesällä alamäkeen, ja vuositasolla tarkasteltuna keskimääräinen reaalinen kantohintataso jäi 5 prosenttia alemmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Nimellishintojen rahanarvon muutokset on korjattu reaalisiksi tukkuhintaindeksillä deflatoimalla. Vuonna 2011 reaalisten kantohintojen lasku kohdistui tasaisesti kaikkiin puutavaralajeihin lukuun ottamatta koivutukkia, jonka kantohinta pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin reaalisesti reilut 5 prosenttia alempia kantohintoja kuin vuonna 2010. Kuitupuutavaralajeissa lasku vaihteli 4 ja 6 prosentin välillä.

Reaaliset kantohinnat alenivat kaikkien metsäkeskusten alueilla, eniten kuitenkin Pohjois-Suomessa. Pudotus oli suurin Kainuun (-8 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (-7 %) alueilla. Vähiten kantohinnat laskivat Keski-Suomen (-3 %) ja Etelä-Savon (-4 %) metsäkeskusten alueilla.

Myös kaikkien puutavaralajien hankintahinnat laskivat vuonna 2011 laskun jäädessä kuitenkin kantohintoja maltillisemmaksi. Mänty- ja kuusitukin reaalisissa hankintahinnoissa laskua oli vajaat 4 prosenttia, ja kuitupuutavaralajien hinnat alenivat 2-3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kuvissa 3 ja 4 esitetään pitkän aikavälin hintamuutoksia vertaamalla vuoden 2011 kantohintoja vuonna 1998 maksettuihin hintoihin. Vuosi 1998 oli viimeinen vuosi, jolloin puukaupan osapuolet hakivat yhteistä hintanäkemystä. Vuonna 2011 maksetut reaaliset kantohinnat olivat keskimäärin 12 prosenttia vuoden 1998 tason alapuolella. Ainoastaan kuusitukin kantohinta on noussut tarkastelujakson aikana, sitä vastoin kuitupuutavaralajeissa kantohinnat ovat laskeneet puulajista riippuen 26-38 prosenttia. Reaalikantohintojen laskua on tapahtunut kaikkien metsäkeskusten alueilla, eniten Kaakkois-Suomessa (-14 %) ja vähiten Etelä-Savossa (-4 %).

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-2.

Kuvat 3-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte