METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2012, 13.6.2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 300 miljoonaa euroa vuonna 2011

Yksityismetsissä metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului 210 miljoonaa euroa vuonna 2011. Metsäteollisuuden metsissä näihin töihin investoitiin 33 ja valtion metsissä 58 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta, 300 miljoonasta eurosta, käytettiin kolmannes metsän uudistamiseen. Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 82 miljoonalla eurolla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin vuonna 2011 käytetty rahamäärä – 300 miljoonaa euroa – kasvoi edellisvuodesta 11 miljoonaa euroa (+4 %). Yksityismetsissä näihin töihin kului 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden metsissä investoinnit kasvoivat 2 miljoonaa euroa ja valtion metsissä 5 miljoonaa euroa. Teollisuuden ja valtion metsissä investoinnit kasvoivat siten suhteellisesti enemmän (+9 %) kuin yksityismetsissä (+2 %). Tukkuhintaindeksillä deflatoidut reaaliset kokonaiskustannukset olivat kuitenkin 14 miljoonaa euroa (–4 %) pienemmät kuin vuonna 2010.

Nimellisistä kokonaiskustannuksista (300 milj. €) metsänuudistamiseen käytettiin 100 miljoonaa euroa, eli sama määrä kuin vuotta aiemmin. Maanmuokkausalojen kasvu lisäsi muokkauskustannuksia neljänneksellä edellisvuodesta 33 miljoonaan euroon. Metsänviljelyn, etenkin istutusten, supistuminen sitä vastoin pienensi metsänviljelyyn käytettyä rahamäärää 60 miljoonaan euroon (–9 %). Nuoren metsän hoidon eri työlajien yhteenlasketut kokonaiskustannukset nousivat 104 miljoonaan euroon (+3 %). Taimikonhoidon kustannukset (62 milj. €) kasvoivat 4 prosenttia edellisvuodesta, sen sijaan nuoren metsän kunnostukseen kulunut rahamäärä (25 milj. €) supistui 12 prosenttia. Kasvatushakkuiden ennakkoraivausten lisäys lähes kolmanneksella kasvatti kustannuksia samassa suhteessa 17 miljoonaan euroon, kun koko maan nimellinen yksikkökustannus ei muuttunut.

Metsänparannustöihin, mukaan lukien metsänlannoitus, investoitiin kaikkiaan 75 miljoonaa euroa, mikä oli 6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsiä lannoitettiin 15 miljoonalla eurolla (+23 %). Kun lannoitusala kasvoi vain 8 prosenttia, johtui kokonaiskustannusten kasvu lannoitusten nimellisten yksikkökustannusten noususta. Kunnostusojituksiin käytettiin yhtä paljon varoja kuin lannoituksiin eli 15 miljoonaa euroa.

Metsäteihin investoitiin 44 miljoonaa euroa, mikä oli yli kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia teitä rakennettiin 8 miljoonalla eurolla ja vanhoja teitä perusparannettiin 31 miljoonalla eurolla. Teiden suunnittelukustannukset olivat 5 miljoonaa euroa. Summasta puuttuu teollisuuden ja valtion metsien kustannuksia, koska suurin osa tiedontoimittajista ei pysty erottamaan suunnittelukuluja toteutus- tai toimihenkilökustannuksista. Investointien lisäksi metsäteiden vuosittaiseen kunnossapitoon kului lähes 17 miljoonaa euroa.

Juurikäävän torjuntakustannukset olivat 5 miljoonaa euroa. Yksityismetsien torjunta-alat ja -kustannukset perustuvat vuoden 2011 Kemera-tukimaksatuksiin. Kantokäsittelyn työ- ja materiaalikustannukset korvaavaa tukea haetaan usein vasta vuoden lopussa, jolloin varojen loppumisen vuoksi osa maksatuksista siirtyy seuraavalle vuodelle. Vuoden 2011 juurikäävän torjunta-alasta 59 prosentille oli tukimaksatukset tehty tammi–kesäkuun aikana, joten suurin osa tästä alasta oli käsitelty jo vuonna 2010. Keskimäärin juurikäävän torjunnasta maksettiin valtion tukea 75 euroa hehtaarille vuonna 2011.

Vuoden 2011 metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytetystä 300 miljoonan euron kokonaissummasta yksityismetsien investointien osuus oli 70 prosenttia, valtion metsien 19 prosenttia ja teollisuuden metsien 11 prosenttia. Keskeisissä työlajeissa kustannusten jakauma eri omistajaryhmien välillä oli samanlainen. Yksityismetsissä investoitiin kuitenkin selvästi muita omistajaryhmiä vähemmän lannoituksiin ja metsäteihin. Kunnostusojituksissa yksityismetsien osuus kustannuksista oli sen sijaan 85 prosenttia. Pystykarsintaa tehtiin vain yksityismetsissä.

Valtion tuki yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen kasvoi 82 miljoonaan euroon (+2 % edellisvuodesta), josta 63 miljoonalla eurolla tuettiin varsinaisia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ja 19 miljoonalla eurolla energiapuun korjuuta ja haketusta. Haketustukea maksettiin yli 5 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuotta aiemmasta reilut kaksi miljoonaa euroa. Korjuutuen määrä pieneni sen sijaan lähes miljoonalla eurolla edellisvuodesta (–6 %).

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset

Yksityismetsissä keskeisten työlajien nimelliset yksikkökustannukset nousivat 4–6 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Maanmuokkauksen työlajeista äestyksen keskihinta kasvoi eniten, 11 prosenttia, ja laikutuksen vähiten, 4 prosenttia. Metsänlannoituksen keskikustannus nousi myös muita työlajeja enemmän: 10 prosenttia. Tukkuhintaindeksillä deflatoidut reaaliset yksikkökustannukset kuitenkin laskivat vuotta aiemmasta 2–6 prosenttia työlajista riippuen.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet

Tiedot metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteista on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 19/2012 (www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/mtt/2012/mhpp11.pdf).
Suorite- ja kustannustiedot julkaistaan eri ajankohtina, jotta aikaisemmin valmistuvat suoritetiedot olisivat kaikkien tiedonkäyttäjien saatavilla mahdollisimman pian. Metsätilastojen julkistamiskalenteri on saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta.

Kuva 1

Kuvat 2 ja 3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte